logo

Vacature: Adjunct-directeur SCP

Reactietermijn: tot 23 juni 2017

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

In het werk van het SCP staan de leefsituatie en de kwaliteit van leven van burgers in Nederland, en wat op het dagelijks leven van mensen van invloed is, steeds centraal. De verbindingen tussen maatschappelijke domeinen als werk, gezondheid, opleiding en veiligheid, zijn daarbij in toenemende mate van belang. Het SCP werkt over de domeinen heen en is in staat een integraal perspectief op de leefsituatie van burgers in Nederland te presenteren.

Het sociale en culturele domein is onderhevig aan flinke veranderingen. Het SCP voegt aan alle inzichten over het welbevinden van burgers toe wat mensen daadwerkelijk ondervinden en ervaren in termen van welbevinden en kwaliteit van leven, evenals hoe dat keuzes en gedrag in het maatschappelijk leven beïnvloedt. De beleving en ‘gevoelstemperatuur’ van burgers hebben veel invloed op de economie, de samenleving en de (mogelijke) effecten van beleid.

Het SCP is bij uitstek het instituut dat departementen op onafhankelijke wijze ondersteunt bij het vervullen van hun kennisbehoefte. Het beleidsgerichte en beleidsondersteunende wetenschappelijke karakter van het SCP-onderzoek bepaalt in grote mate het belang van het SCP.

Uitgangspunt zijn de taken van het SCP conform het Instellingsbesluit uit 1973 en de Aanwijzingen voor de Planbureaus 2012:

 • Wetenschappelijke verkenningen te verrichten met het doel te komen tot een samenhangende beschrijving van de situatie van het sociaal en cultureel welzijn in Nederland en van de op dit gebied te verwachten ontwikkelingen.
 • Bij te dragen aan een verantwoorde keuze van beleidsdoelen, naast het aangeven van voor- en nadelen van de verschillende wegen om deze beleidsdoelen te bereiken.
 • Informatie te verwerven met betrekking tot de uitvoering van interdepartementaal beleid op het gebied van sociaal en cultureel welzijn, teneinde de evaluatie van deze uitvoering mogelijk te maken.

De Aanwijzingen voor de Planbureaus (2012) zijn leidend en regelen de onafhankelijke werkwijze van het SCP. De directeur stelt het werkprogramma vast, gehoord hebbende de Ministerraad. Het SCP onderhoudt daartoe veel en intensief contact met alle beleidsdepartementen, maar ook met het lokaal bestuur, maatschappelijke stakeholders en het bedrijfsleven.

De inhoudelijke opgave en taakgebieden

De planbureaufunctie van het SCP brengt met zich mee dat het zich minder met ad hoc vragen bezighoudt en meer met het beantwoorden van de meerjarige, strategische kennisvragen op sociaal en cultureel terrein. Juist in een periode van grote (inter)nationale veranderingen met veel impact op de maatschappelijke dynamiek, en met onzekerheid over en onbehagen bij bijvoorbeeld de veranderingen in de verzorgingsstaat en in de economie, zijn het duiden en begrijpen van die veranderingen cruciaal. Inzicht in hun consequenties voor burgers is van groot belang voor het ontwikkelen van werkbare handelingsperspectieven voor beleid en politiek.

Het SCP is een gezaghebbend instituut met een sterke reputatie. De visitatieresultaten zijn uitmuntend. Om deze resultaten te kunnen behouden, moet er aandacht zijn voor een toekomstbestendig georganiseerd en bestuurd SCP. Punten van aandacht die onder andere uit het medewerkertevredenheidsonderzoek naar voren kwamen zijn: werkdruk en capaciteitsplanning, de organisatiestructuur en de wijze waarop rollen en verantwoordelijkheden zijn verdeeld.

In 2016 zijn onder begeleiding van een extern adviesbureau met de medewerkers de uitgangspunten van het SCP geformuleerd in de vorm van een visie en een strategiekaart (opvraagbaar bij vacaturehouder). In de visie wordt een accent gelegd op verbetering van de cultuur en de interne samenwerking.

De strategiekaart illustreert de wijze waarop het SCP de visie gaat realiseren: een accentverschuiving naar dienend leiderschap, het elkaar tot bloei brengen, optimalisering van de kwaliteitsbewaking en een evenwichtige en sluitende capaciteitsplanning in samenspraak met medewerkers.

Op basis van de probleemanalyse, visie en strategiekaart zijn ontwerpcriteria voor een nieuwe organisatiestructuur ontwikkeld. In 2017 wordt uitgaande van deze ontwerpcriteria een reorganisatie ingezet. De SCP-organisatie is en blijft kortom doorlopend in beweging om kwaliteit te kunnen blijven leveren.

De formatie van het SCP bedraagt 81 fte.

Samenstelling directie

De directie wordt gedurende de implementatie van de reorganisatie tijdelijk uitgebreid met een tweede adjunct-directeur die onderdeel uitmaakt van de directie. Verwacht kan worden dat als na enige tijd de nieuwe structuur en de nieuwe manier van werken zich gezet hebben, de taken zullen verminderen en weer met één adjunct-directeur volstaan kan worden. De huidige adjunct treedt op termijn terug, de nu te werven adjunct neemt dan ook al diens taken op zich. Eind 2018 vindt hiertoe een evaluatie van de stand van zaken van de reorganisatie plaats. De vacature heeft betrekking op een vast dienstverband.

De taken van de beide adjuncten zijn enerzijds het voortzetten van de huidige taken en verantwoordelijkheden op het gebied van personeels- en financieel beleid en andere bedrijfsvoeringsaspecten. Anderzijds komen er nieuwe, aanvullende taken die de reorganisatie met zich meebrengt: verantwoordelijkheid voor het begeleiden en ontwikkelen van de acht programmaleiders en de verantwoordelijkheid ten aanzien van het succesvol implementeren van meer autonomie lager in de organisatie. Daarnaast zijn de adjuncten belast met het werkprogramma, met de ontwikkeling van de meerjarenstrategie van het SCP en het onderhouden van externe contacten met onder meer departementen en collega kennisinstituten. De adjuncten vervullen de taken volgens een afgesproken verdeling.

De taken van de aan te trekken adjunct-directeur zijn:

 • verantwoordelijk voor het algemene personeels- en financiële beleid, en bedrijfsvoeringszaken;
 • het begeleiden en versterken van de acht programmaleiders;
 • verantwoordelijkheid voor de verdere ontwikkeling van de variatie in kennisproducten en kennisdeling en communicatie van het SCP.

De te werven adjunct-directeur stuurt de volgende medewerkers aan: acht programmaleiders, afdelingshoofd BV, strategisch communicatieadviseur.

Wat vraagt dit van u?

In de rijksbrede visie op publiek leiderschap is gesteld dat er geen sprake is van één ideaaltypische leider, er zijn wel kernkwaliteiten waarover iedere publieke leider dient te beschikken. Deze kernkwaliteiten zijn:

Samenwerken
De publieke leider brengt het gedeeld leiderschap in praktijk, is gericht op het breder verband en niet uitsluitend het “eigen” domein, zoekt actief de samenwerking en co-creatie en is daarbij in staat om zich te verplaatsen in verschillende perspectieven.

Integriteit
De publieke leider werkt oprecht en bewust ten dienste van het algemeen belang en de maatschappelijke opgaven en laat dat in het dagelijks handelen zien.
 
Reflectie
De publieke leider beschikt over zelfinzicht en organiseert reflectie in het veld, met de wetenschap en de praktijk, en stelt de juiste vragen en bepaalt op grond daarvan koers en positie.

Gevraagde kennis en ervaring

Genoemde opgaven vragen om:

 • ervaring met leidinggeven, liefst aan een kennisinstituut, maar in elk geval aan een organisatie (en omgeving) die vergelijkbaar is met het SCP;
 • ervaring met het realiseren van een cultuuromslag, richting een open, veilige en stimulerende werkomgeving; iemand die de reorganisatie van het SCP in de praktijk kan gaan brengen;
 • op de terreinen van bedrijfsvoering en financiën kennis en kunde hebben;
 • ervaring met werken in een onderzoeksomgeving, liefst ook in het doen of hebben verricht van wetenschappelijk onderzoek (bij voorkeur gepromoveerd);
 • een scherp oog heeft voor politiek-bestuurlijke verhoudingen en de positie van het SCP daarbinnen.

Gevraagde persoonlijke typering

 • verbindend qua stijl, enthousiasmerend in het tot bloei brengen, begeleiden en coachen van hoog opgeleide professionals, die een hoge mate van autonomie hebben. Om die reden ook:
 • standvastig, stevig zijn en ervaring hebben om op constructieve wijze met tegenstand om te gaan;
 • uitblinken in het organiseren, onderhouden en aangaan van samenwerking binnen en buiten het SCP;
 • de uitgangspunten van de visie en strategie van het SCP moeten onderschreven en doorleefd worden, onder meer een dienend leider willen en kunnen zijn; vertrouwen en een open dialoog aangaan en creëren; deze uitgangspunten zijn verder uitgewerkt in een visie en strategiekaart die opvraagbaar is bij de vacaturehouder).

ABD-criteria

De vacature adjunct-directeur SCP valt onder de Algemene Bestuursdienst. Dit betekent dat kandidaten aan minimaal twee van de hierna volgende criteria dienen te voldoen:

 • ervaring bij minimaal twee departementen;
 • ervaring in minimaal twee van de volgende contexten: beleid, staf, uitvoering, toezicht;
 • internationale ervaring;
 • ervaring buiten de Rijksoverheid.

Tot slot

Een assessment zal deel uitmaken van het selectieproces. Ook kunnen referenties worden opgevraagd.
Het Rijk besteedt nadrukkelijk aandacht aan divers en veelzijdig samengestelde teams.

Solliciteren

Uw reactie op deze vacature ontvangen wij graag per e-mail. Stuur uw Curriculum Vitae en uw motivatiebrief onder vermelding van vacaturenummer BABD 147-17 naar:
wervingenselectieBABD@minbzk.nl

Meer informatie

Over de vacature

prof. dr. K. Putters
directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
Telefoonnummer: 088 984 63 01

Over de sollicitatieprocedure

drs. P. (Peggy) Bruijns
MD-consultant Bureau ABD
Telefoonnummer: 06-46 91 23 32
E-mailadres: peggy.bruijns@minbzk.nl

Home / Organisatie / Vacatures en stages / Vacature: Adjunct-directeur SCP

Menu