logo

Geluk

07 mei 2012

Geluk en levenstevredenheid
Geluk heeft betrekking op hoe mensen het leven ervaren. Veelal heeft geluk in de spreektaal de betekenis van een enkele, kortstondige gebeurtenis, die er voor zorgt dat iemand zich (tijdelijk) blij voelt. Daarnaast heeft geluk ook betekenis als evaluatie van het leven als geheel. In plaats van geluk kan dan gesproken worden over levenstevredenheid. Bij het SCP kijken we vooral naar de levenstevredenheid van mensen - maar beide begrippen worden vaak door elkaar gebruikt.

Het meten van geluk

Er is een aantal manieren om te meten hoe gelukkig mensen zich voelen. Volgens sommigen is het nodig om geluk uit te splitsen in positieve en negatieve ervaringen. Anderen beschouwen geluk als de optelsom van tevredenheid op verschillende levensdomeinen (zoals de woning, de opleiding, het werk en het inkomen). Weer anderen vinden dat een enkele vraag volstaat. Een internationaal veel gebruikte vraag is: 'alles bij elkaar genomen, hoe tevreden bent u met het leven als geheel?'. Mensen kunnen hun tevredenheid dan met een rapportcijfer aangeven.

Het SCP en geluk

Geluk en levenstevredenheid zijn geen onderwerp van overheidsbeleid. Dat Nederlanders toch tot de meest gelukkige volken in de wereld behoren, geeft aan dat de condities in Nederland in elk geval gunstig zijn. Het SCP doet al sinds 1977 onderzoek naar het geluk van de Nederlandse bevolking en rapporteert daar steeds frequenter over. Naast cijfers over de levenstevredenheid publiceert het SCP ook geregeld over andere subjectieve indicatoren, zoals tevredenheid met levensdomeinen, ervaren gezondheid en gevoelens van (on)veiligheid.

In het tweejaarlijkse rapport De Sociale Staat van Nederland rapporteert het SCP over de algemene ontwikkelingen en kijkt naar verschillen tussen bevolkingsgroepen. Het Continue Onderzoek Burgerspectieven volgt ieder kwartaal de tevredenheid en het welbevinden van Nederlanders.

In veel andere rapporten komen specifieke aspecten van geluk en tevredenheid en analyses voor specifieke groepen aan bod. Zo rapporteert het SCP over de ervaren kwaliteit van leven van mensen met langdurige gezondheidsproblemen, het subjectief welbevinden van baanlozen en welbevinden en veiligheid. De SCP-werkconferentie Sturen op geluk besteedde aandacht aan geluksbevordering in werk, onderwijs en zorg.

Sturen op geluk

Het SCP organiseerde in samenwerking met het Trimbos-instituut, de Erasmus Universiteit Rotterdam en Positief Onderwijs in 2011 een werkconferentie met als thema 'Sturen op geluk' over de vraag of het overheidsbeleid iets aan moet met geluk en of gemeenten daarbij een rol kunnen spelen.

Naar aanleiding van deze werkconferentie is de SCP-publicatie Sturen op geluk verschenen, die tijdens een discussiebijeenkomst in Armenius is gepresenteerd.

Meer informatie

  • Een grootschalige verzameling van veel nationaal en internationaal onderzoek is te vinden in de Database of Happiness die onder leiding van Prof. dr. Veenhoven bij de Erasmus Universiteit is te vinden.
  • Gegevens over geluk en tevredenheid worden ook door andere instanties verzameld, zoals het CBS.
  • Bij het Trimbos Instituut wordt meer gekeken naar de geestelijke gezondheid van mensen. Zij besteden ook aandacht aan mentale veerkracht. Deze onderwerpen zijn sterk gerelateerd aan levenstevredenheid.

Home / Geluk

Menu