logo

Bijstelling verdeling historische middelen jeugdzorg 2011

06 december 2013

Bijstelling van de uitkomsten in de Mei-circulaire 2013

Op 15 oktober heeft de Tweede Kamer de motie Keijzer aangenomen, waarin werd gevraagd om een nieuwere en betrouwbaardere raming van het in 2015 naar gemeenten over te hevelen budget voor de jeugdzorg en de verdeling van dit budget over individuele gemeenten. De bijgevoegde notitie (pdf) voorziet hierin. In deze versie zijn verbeteringen van de uitkomsten in de tabellen 3 en 5 voor Z. Holland en N. Holland aangebracht in vergelijking met de versie die op 3 december is gepubliceerd.

Door nieuwe inzichten en verbeteringen in de data treden er soms substantiële verschillen op met de verdeling van de jeugdzorgmiddelen, zoals die is gepresenteerd in de Meicirculaire 2013. De meeste gemeenten gaan er op vooruit door een verhoging van het macrobudget met €185 miljoen tot een bedrag van €3.534 miljoen.

Ook deze verdeling vormt echter een tussenstand, omdat de definitieve verdeling op basis van recentere gegevens zal worden gepubliceerd in de Meicirculaire 2014. 

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2013 / Bijstelling verdeling historische middelen jeugdzorg 2011

Menu