logo

Verslag Studiemiddag Tot werk in staat

21 februari 2013

Het Sociaal en Cultureel Planbureau organiseerde op 12 februari 2013 de studiemiddag Tot werk in staat. Participatie naar vermogen van bijstandsontvangers en arbeidsongeschikten. De studiemiddag was georganiseerd naar aanleiding van de onlangs verschenen publicaties Verzorgd uit de bijstand en Belemmerd aan het werk. De studies gaan in op vraagstukken rond het activerend arbeidsmarktbeleid. Het beleid is erop gericht langdurig werklozen en mensen met gezondheidsbeperkingen te stimuleren zoveel mogelijk deel te nemen op de arbeidsmarkt. Aan de hand van twee centrale thema’s werd de problematiek door verschillende deskundigen belicht en werd met beleidsmakers, wetenschappers, uitvoerders en belangenbehartigers gediscussieerd over de vraag hoe we dit kunnen bereiken.

Het eerste thema betrof de activering van bijstandsontvangers en de ontwikkeling naar een strikter handhavingsbeleid bij de re-integratie van bijstandsontvangers. Na een presentatie van Verzorgd uit de bijstand door Patricia van Echtelt volgde een reflectie op dit thema door Christien Bronda(pdf), vice-voorzitter van Divosa en directeur DWI Amsterdam, en Willem Trommel (pdf), hoogleraar beleids- en bestuurswetenschap aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Het tweede thema richtte zich op de arbeidsdeelname van personen met gezondheidsbeperkingen. Na een presentatie van Belemmerd aan het werk door Maroesjka Versantvoort volgden lezingen over dit thema door Rob Slagmolen* (secretaris arbeidsmarkt en sociale zekerheid, VNO-NCW) en Romke van der Veen (hoogleraar Sociologie van arbeid en organisaties aan de Erasmus Universiteit Rotterdam). De middag werd voorgezeten door Paul Schnabel.

*Verkorte weergave lezing Rob Slagmolen (pdf)

Naar aanleiding van deze studiemiddag verschijnen twee artikelen op de website Socialevraagstukken.nl:

- op 22 februari een artikel van Willem Trommel (pdf)
- in maart volgde een artikel van Romke van der Veen (link naar website)

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2013 / Verslag Studiemiddag Tot werk in staat

Menu