logo

Symposium 'De Wmo nu en straks' op 2 oktober 2014

28 juli 2014

De maatschappelijke ondersteuning is de laatste jaren sterk in beweging. De invoering van de Wmo 2015 geeft hieraan een nieuwe impuls. Welke wetenschappelijke kennis hebben we over de huidige Wmo en over informele hulp? Wat kunnen we daarvan leren voor de toekomst? Dit thema stond centraal op een symposium dat het Sociaal en Cultureel Planbureau organiseerde op donderdag 2 oktober 2014 van 13.00-17.00 uur

De doelgroep van dit symposium bestond uit onderzoekers en adviesorganen op het terrein van de Wmo en de langdurige zorg, hierbij betrokken vertegenwoordigers van gemeenten en ministeries en vertegenwoordigers van cliëntorganisaties en Wmo-raden.

Dagvoorzitter was SCP-directeur Kim Putters.

Programma

12.45 uur Inloop met koffie/thee

13.00 uur Welkom en introductie door SCP-directeur Kim Putters

13.10: Toeleiding in beweging – Peteke Feijten, Maaike den Draak en Mariska Kromhout (SCP)
Het SCP evalueerde de Wmo en de bijbehorende ‘Kanteling’. Met ‘de Kanteling’ proberen het ministerie van VWS en de VNG de Wmo-uitvoering door gemeenten bij te sturen. Door gemeenten te stimuleren om de toeleiding naar ondersteuning anders in te richten, wilden ze meer maatwerk garanderen en daarmee meer redzaamheid en participatie. Wat waren de doelen? Zijn die gehaald? Wat zijn de ervaringen ermee?

13.45: Trends in de professionele en informele ondersteuning van mensen met lichamelijke beperkingen - Mieke Rijken (NIVEL)
Mieke Rijken onderzocht samen met haar NIVEL-collega’s hoe het gebruik van professionele ondersteuning en van informele hulp door mensen met lichamelijke beperkingen zich sinds de komst van de Wmo heeft ontwikkeld, op basis van jaarlijkse enquêtegegevens van het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten. Uit het onderzoek komt naar voren dat sinds 2009 een groter deel van de mensen met fysieke beperkingen een beroep doet op informele hulp. Veranderingen in het gebruik van professionele zorg werden niet gevonden.

14.05: Wat zien burgers en beroepskrachten als mogelijkheden en grenzen van de informele hulp? - Mirjam de Klerk (SCP)
Deze vraag stond centraal in een onderzoek van Mirjam de Klerk en haar SCP-collega’s. De hulpverlening aan mensen met beperkingen staat voor grote veranderingen. Mensen die hulp nodig hebben, zullen meer beroep doen op personen uit hun omgeving. In groepsgesprekken hebben we met mantelzorgers, vrijwilligers, mensen die geen informele hulp geven, beroepskrachten en uiteenlopende organisaties gesproken over de mogelijkheden en grenzen en de behoefte aan goede begeleiding en ondersteuning.

14.25: Who cares in Europe? A comparison of long-term care for the over-50s in sixteen European countries - Debbie Verbeek-Oudijk (SCP)
Debbie Verbeek-Oudijk en haar SCP-collega’s vergeleken het langdurige zorgsysteem en het gebruik van deze zorg in Nederland en 15 andere Europese landen. Tijdens de presentatie komen de verschillen en overeenkomsten tussen Nederlandse 50-plussers en hun Europese leeftijdsgenoten aan bod voor wat betreft het langdurig zorgbeleid, gezondheidsbeperkingen, risicofactoren voor zorgbehoefte, het familienetwerk en het gebruik van formele en informele zorg.

14.45: Discussie met de zaal

15.00 uur Pauze

15.30: Weg uit het verleden: over de rol van lokale (zorg)tradities tijdens de Wmo-decentralisatie - Judith van der Veer (VU)
Judith van der Veer bestudeerde in haar promotieonderzoek de gemeentelijke uitwerking van de (oude) Wmo en concludeerde dat het lokale verleden helpt om betekenis te geven aan het vernieuwende gedachtegoed van de wet. Tijdens haar presentatie stelt ze de vraag wat die bevinding betekent voor de toekomst van de (nieuwe) Wmo.

15.50: Uit het Doolhof. Over keuzevraagstukken bij de inrichting van sociale teams in een kantelende beleidsomgeving - Ard Sprinkhuizen (Hogeschool Inholland) en Carla Kolner (Kenniscentrum Wmo en Wonen Noord Holland)
In de kenniskringen sociale teams Noord-Holland wordt gevolgd hoe de inrichting van sociale teams zich voltrekt. Daarbij is sprake van een aantal basale keuzevraagstukken over professionele inrichting, de rol van burgers, sturing en opdrachtgeverschap, en beoogde doelen. Welke keuzes worden er gemaakt? En bestaat er eigenlijk wel zoiets als een sociaal team? Ard Sprinkhuizen en Carla Kolner presenteren observaties en reflecties op basis van recent onderzoek dat zij uitvoerden onder elf gemeenten.

16.10: De praktijk aan het woord - Hanneke Mateman (Movisie)
Movisie heeft in de Monitor van de Sociale Sector leidinggevenden en via het Frontliniepanel uitvoerenden van een breed scala aan organisaties in zorg en welzijn bevraagd op hun ervaringen met de transities in het sociale domein. In hoeverre zijn organisaties al klaar voor de noodzakelijke veranderingen? Lukt het uitvoeringsorganisaties om organisatorisch en inhoudelijk vorm te geven aan de transities? Tijdens haar presentatie maakt Hanneke Mateman de (tussen)balans op.

16.30: Discussie met de zaal

16.45: Recapitulatie en afsluiting - Kim Putters (SCP)
Kim Putters sluit af met de vraag wat we nu weten en welke kennislacunes en -behoeften er zijn voor de toekomst.

17.00 uur Borrel

 

presentaties symposium

02 oktober 2014, pptx, 7MB

Download dit bestand

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2014 / Symposium 'De Wmo nu en straks' op 2 oktober 2014

Menu