logo

Verschenen: essay 'Niet van de straat'

06 juli 2015

Over de lokale samenleving in globaliserende, groeiende steden

Met de Agenda Stad omarmt de rijksoverheid de toegenomen populariteit van steden. Centraal staat de gedachte dat stedelijke concentraties schaalvoordelen bieden die ten goede komen van het innovatievermogen en de economische productiviteit. Ook de internationale concurrentiepositie van grote steden en hun aantrekkingskracht op creatieve, hoogopgeleide stedelingen moeten bijdragen aan de welvaart. Naast dit kosmopolitische ideaal streeft de Agenda Stad ook naar sociale innovatie, waarmee het aansluit bij een ander actueel ideaal: de participatiesamenleving. Dit is juist een lokaal ideaal dat vorm moet krijgen in het alledaagse leven in straten en buurten, en dat vooral relevant is voor de kwetsbare stedelingen die de meeste gevolgen ondervinden van de terugtredende overheid.

Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties schreef het SCP dit essay. Onderzoekers Lotte Vermeij en Jeanet Kullberg gaan in op het spanningsveld tussen ontwikkelingen als globalisering, verstedelijking en de toenemende populariteit van steden, en de lokale samenleving zoals die vorm krijgt in stadsbuurten. Naar voren komt dat voor kansrijke en kapitaalkrachtige stedelingen kosmopolitisme en lokale zelforganisatie vaak goed kunnen samengaan. Maar voor minder kansrijke stedelingen levert verdergaande globalisering minder op en komt lokale zelforganisatie vaak maar moeilijk tot stand.

Niet van de straat

24 juni 2015, pdf, 1MB

Download dit bestand

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2015 / Verschenen: essay 'Niet van de straat'

Menu