logo

SCP laat stem burgers in Den Haag horen

26 april 2016

Een wetenschappelijke visitatiecommissie heeft het SCP doorgelicht.

 In haar deze week verschenen rapport beoordeelt de commissie de ‘wetenschappelijke kwaliteit’ en de ‘maatschappelijke relevantie van het SCP-werk’ als ‘excellent’, de hoogst mogelijke score. De ‘beleidsmatige kwaliteit en relevantie’ en ‘toekomstbestendigheid’ van het SCP kregen het oordeel ‘zeer goed’.

De visitatie besloeg de periode 2010-2015 en is uitgevoerd conform het Standard Evaluation Protocol 2015-2021, dat is ontwikkeld voor de beoordeling van wetenschappelijk onderzoek door VSNU, KNAW en NWO.

Opdrachtgever voor de visitatie was de begeleidingscommissie van het SCP die toezicht houdt op de wetenschappelijke kwaliteit en relevantie van het onderzoek. Bij de visitatie stonden de volgende drie vragen centraal: doet het SCP, conform het Instellingsbesluit, de goede dingen?; doet het SCP wat ze doet goed conform de daarvoor bestaande richtlijnen? en: welke impact heeft (het werk van) het SCP, zowel beleidsmatig als maatschappelijk?

Voorzitter visitatiecommissie, Jacques Thomassen, overhandigt rapport aan voorzitter begeleidingscommissie, Roland van der Vorst
Voorzitter visitatiecommissie, Jacques Thomassen, overhandigt rapport aan voorzitter begeleidingscommissie SCP

Overkoepelend oordeel

Het SCP vervult volgens de commissie een belangrijke rol in de Nederlandse samenleving door het maatschappelijke debat en de beleidsvorming te voeden met wetenschappelijk gefundeerd onderzoek op het terrein van sociaal en cultureel welzijn. Hierbij staat het perspectief van de burger centraal. De visitatiecommissie stelt vast dat de waardering voor het werk van het SCP groot is, zowel bij wetenschappers, beleidsmakers, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties als journalisten. De commissie constateert eveneens dat er een groot vertrouwen is in het SCP en dat de wetenschappelijke onafhankelijkheid van het instituut onomstreden is.

Wetenschappelijke kwaliteit: blijf innoveren

De commissie is van oordeel dat, gezien de rol en taken van het SCP, de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek en de wetenschappelijke productie van het SCP ‘excellent’ is. Veel van de waardering die de visitatiecommissie heeft voor de wetenschappelijke kwaliteit van het SCP berust op de langlopende longitudinale studies, die trends in de samenleving te detecteren en waarvan de uitkomsten vaak de waan van de dag relativeren.

Het onderzoek voldoet aan de geldende methodologische inzichten en standaarden in sociaalwetenschappelijk onderzoek en er is voldoende aandacht voor de kwaliteitsborging van het onderzoek. De commissie doet de aanbeveling om aan te blijven sluiten bij de vele ontwikkelingen die plaats vinden op het gebied van statistiek, big data en dataverzameling.

Beleidsmatige kwaliteit en relevantie: formuleer vaker beleidsopties

Het werk van het SCP blijkt in de politiek in een veelheid van debatten te worden gebruikt. Beleidsmakers achten de wetenschappelijke kwaliteit van het werk hoog. De visitatiecommissie adviseert het SCP om de beleidsrelevantie van de SCP-rapporten te versterken door onder meer vaker kansrijke handelingsopties te formuleren Daarbij is het wel van belang dat het SCP zijn werk in onafhankelijkheid kan blijven uitvoeren. Ook ondersteunt de visitatiecommissie de koers dat het SCP vaker toekomstverkenningen en scenario’s wil ontwikkelen.

De decentralisatie van het beleid van de overheid in het sociaal domein leidt ertoe dat de kennis van het SCP nadrukkelijker op lokaal niveau moet landen. Het is voor een relatief klein bureau als het SCP niet mogelijk om alle lagere overheden op maat te bedienen, maar het SCP draagt bij aan de relevante kennisinfrastructuur richting het lokaal bestuur.

Maatschappelijke relevantie: SCP laat stem burgers in Den Haag horen

Op basis van de oordelen van maatschappelijke organisaties en journalisten over de betrouwbaarheid, neutraliteit en degelijkheid van SCP-publicaties, de benaderbaarheid van medewerkers en leiding van het SCP en de gegevens over het gebruik van het werk van het SCP in de media kent de commissie het SCP op dit gebied de hoogste score toe. Het unieke van het SCP onderzoek is dat steeds centraal staat hoe het met de burgers in Nederland gaat en hoe mensen dat zelf ervaren. Door dit perspectief van de burger te onderzoeken en in te brengen in de Haagse beleidswereld maakt het SCP deel uit van de in een democratisch stelsel onmisbare ‘checks & balances’.

Om de hoge maatschappelijke relevantie ook in de toekomst te behouden adviseert de commissie om de onderzoeksresultaten verder te verspreiden en te vertalen naar praktische handvatten voor de praktijk. Tevens acht zij het raadzaam de samenwerking met andere (maatschappelijke) onderzoeksinstellingen en adviesorganen te verstevigen. Ten aanzien van de SCP-rapporten adviseert de commissie deze aan te vullen met beknopte, handzame samenvattingen, bestemd voor verschillende doelgroepen.

Toekomstbestendigheid: vertrouwen in nieuw koers

De leiding van het SCP heeft een nieuwe inhoudelijke en organisatorische koers ingezet. Deze koers wordt door de visitatiecommissie ondersteund met de titel van het rapport: Versterken van de nieuwe koers.

De visitatiecommissie

Voorzitter van de visitatiecommissie was Jacques Thomassen (emeritus hoogleraar politicologie Universiteit Twente). De overige leden van de commissie waren: Jozien Bensing (programmaleider communicatie en gezondheidspsychologie NIVEL en hoogleraar Klinische Psychologie en Gezondheidspsychologie Universiteit Utrecht); Marc Elchardus (emeritus hoogleraar sociologie VU Brussel); Andrée van Es (voorzitter nationale UNESCO commissie, oud-wethouder Amsterdam); Jacques Hagenaars (emeritus hoogleraar Universiteit van Tilburg, methoden en technieken van onderzoek) en Yvonne Zonderop (zelfstandig journalist, voorzitter commissie advies NOS, lid RvC FD Mediagroep, voormalig adjunct-hoofdredacteur de Volkskrant). Het secretariaat van de commissie werd verzorgd door Alexandra van Selm (plaatsvervangend directeur Directie Sociale Zaken, Sociaal-Economische Raad) en Gerard van Essen (senior beleidsmedewerker, Sociaal-Economische Raad).

Methode

De visitatiecommissie diverse SCP-rapporten en interne documenten bestudeerd. Daarnaast liet de commissie een bibliometrische analyse uitvoeren naar de impact van het werk van het SCP. Ook voerde de commissie vele gesprekken met externe stakeholders: leidinggevenden van de meest relevante ministeries en vertegenwoordigers van het openbaar bestuur, wetenschappers, journalisten, vertegenwoordigers van maatschappelijke (belangen-)organisaties, directeuren van de twee andere planbureaus en voorzitters /directeuren van diverse adviesorganen. Tot slot ging de visitatiecommissie in gesprek met directie, sectorhoofden, stafmedewerkers en onderzoekers van het SCP.

Noot voor de redactie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Persvoorlichting via pers@scp.nl of 070 340 7417.

Download het visitatierapport

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / SCP laat stem burgers in Den Haag horen

Menu