logo

Wel Thuis?: steun van het sociale netwerk onmisbaar voor langer thuis wonen

25 november 2016

Literatuuronderzoek naar factoren die invloed hebben op al dan niet zelfstandig wonen van mensen met beperkingen.

De afgelopen jaren is veel veranderd in de langdurige zorg en ondersteuning. Eén van de gedachten achter het beleid is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. Wat hebben mensen met beperkingen daarvoor nodig? Dit verschilt per persoon, maar uit de literatuur blijkt dat steun van het sociale netwerk onmisbaar is. Overbelasting van dat netwerk dient dan ook te worden voorkomen. Dat allerlei andere factoren, zoals geschikte huisvesting, de woonomgeving, werk, onderwijs, financiën, de zorg, eigen bijdragen en maatschappelijke factoren zoals stigmatisering en digitalisering, ook een rol spelen is zeer waarschijnlijk, maar vaak lastig aan te tonen in een wetenschappelijke studie.

Eerste publicatie van landelijke evaluatie

In de publicatie Wel Thuis? Literatuuronderzoek naar factoren die invloed hebben op al dan niet zelfstandig wonen van mensen met beperkingen van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) brengt het SCP de bestaande wetenschappelijke kennis bijeen over het al dan niet zelfstandig wonen van ouderen, mensen met beperkingen, psychiatrische aandoeningen of psychosociale problemen. Op 25 november wordt dit rapport aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn als eerste in de reeks van de landelijke evaluatie van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) die het SCP verricht op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Unieke combinatie van verschillende factoren

In elke sector is het vraagstuk anders. Bij ouderen gaat het om behoud van vaardigheden en uitstel van opname, bij (jong)gehandicapten om het aanleren van vaardigheden en zelfstandig leren wonen en in de GGZ gaat het over leren omgaan met een vaak grillig verlopend ziektebeeld en terugkeer naar huis na een langdurige opname. De literatuur laat zien dat in de sectoren Verpleging en Verzorging (ouderen), Gehandicapten en in de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) deels dezelfde factoren een rol spelen bij het langer thuis wonen, maar dat er ook verschillen zijn. Wel draait het altijd om een combinatie van verschillende factoren die voor iedere persoon uniek is.

Integraal beleid, goede afstemming en samenwerking

Zelfstandig kunnen wonen door ouderen, gehandicapten en mensen met psychiatrische problemen heeft naast voldoende zorg en ondersteuning, ook betrekking op passend wonen, voldoende financien en een includerende samenleving. Dat vraagt om integraal beleid – zowel op landelijk als lokaal niveau – en goede afstemming en samenwerking tussen partijen uit de zorg, werk & inkomen, onderwijs en huisvesting.  

Onderzoek naar praktijk in evaluatie Hervorming Langdurige Zorg

Op verzoek van het ministerie van VWS evalueert het SCP de hervorming van de langdurige zorg (HLZ). Het doel is te bepalen of de langdurige zorg zich ontwikkelt in de richting die VWS voor ogen heeft. De evaluatie HLZ richt zich op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, de Wet langdurige zorg (Wlz), de wijkverpleging en de intramurale op behandeling gerichte GGZ en bestaat naast deze literatuurstudie uit onderzoek naar de praktijk. De afgelopen jaren is veel veranderd in de langdurige zorg en ondersteuning. Eén van de gedachten achter het beleid is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen. Wat hebben mensen met beperkingen daarvoor nodig? Dit verschilt per persoon, maar uit de literatuur blijkt dat steun van het sociale netwerk onmisbaar is. Overbelasting van dat netwerk dient dan ook te worden voorkomen. Dat allerlei andere factoren, zoals geschikte huisvesting, de woonomgeving, werk, onderwijs, financiën, de zorg, eigen bijdragen en maatschappelijke factoren zoals stigmatisering en digitalisering, ook een rol spelen is zeer waarschijnlijk, maar vaak lastig aan te tonen in een wetenschappelijke studie.

Home / Nieuws / Oudere nieuwsberichten / Nieuws uit 2016 / Wel Thuis?: steun van het sociale netwerk onmisbaar voor langer thuis wonen

Menu