logo

SCP analyseert maatschappelijke kwesties in aanloop naar de verkiezingen

07 februari 2017

In de publicatie Kwesties voor het kiezen analyseert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) drie maatschappelijke kwesties die voor burgers van belang zijn, en die naar verwachting een rol zullen spelen in de campagne rond de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar en de daarop volgende kabinetsformatie: de toegankelijkheid van de zorg, de politie en sociale veiligheid, en de oudedagsvoorziening via de AOW en de aanvullende pensioenen. Het SCP koos deze drie onderwerpen omdat het voor burgers en beleidsmakers cruciale kwesties zijn die ook steeds hoog scoren in het nationaal probleembesef. 

Voorafgaand aan deze drie analyses worden twee bredere thema’s belicht die tijdens de verkiezingen actueel zijn, die doorwerken in de maatschappelijke kwesties, en waarover het SCP de afgelopen jaren steeds uitvoerig rapporteerde: maatschappelijke tegenstellingen (in algemene zin, zoals rond opleidingsniveau en andere hulpbronnen; en toegespitst op de integratie van migranten) en de decentralisaties in het sociaal domein, waardoor de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk, gemeente en burgers verschoof.

De verkiezingsprogramma’s als slotstuk van de analyses

In Kwesties voor het kiezen is het SCP voor de drie afzonderlijke kwesties uitgegaan van de versies van de verkiezingsprogramma’s die op 7 februari 2017 via de websites van de partijen beschikbaar waren. De analyse is beperkt tot verkiezingsprogramma’s van partijen (c.q. afsplitsingen daarvan) die op dit moment in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn én zich hebben gemeld voor de verkiezingen van 2017. Aanvullende ideeën en plannen, die niet via de verkiezingsprogramma’s zijn geopenbaard, bleven buiten beschouwing. Het SCP heeft de analyses zelfstandig verricht; over de inhoud van deze publicatie is voor het ter perse gaan geen contact geweest met de betrokken politieke partijen. De verkiezingsprogramma’s waren ook niet het uitgangspunt, maar het slotstuk van de analyses. Het SCP heeft het accent gelegd  op de overeenkomsten en verschillen tussen de verschillende partijen op hoofdlijnen, niet op een vergelijking van specifieke maatregelen die afzonderlijke partijen bepleiten.

Betekenis van beleid voor burger centraal

Het rapport is beschouwend van aard; het is geen doorrekening. Het SCP koos voor deze aanpak om de betekenis van het beleid voor de burger centraal te kunnen stellen. De invloed van afzonderlijke maatregelen daarop is ex ante vaak moeilijker te bepalen dan die op de overheidsfinanciën, de koopkracht en de werkgelegenheid.
Bij elk van de drie kwesties stelde het SCP de volgende vragen: Wat is de maatschappelijk kwestie? Hoe kijken de burgers hier tegenaan? Wat weten we op basis van de wetenschappelijke literatuur over deze kwestie? Wat behelst het lopend beleid op dit gebied? Wat zijn zinvolle handelingsperspectieven en hoe verhouden groepen verkiezingsprogramma’s zich hiertoe?

Voortbouwen op Memorandum Quartaire Sector

Tussen 1986 en 2012 bracht het SCP het Memorandum Quartaire Sector uit, dat vooral gericht was op trendmatige ontwikkelingen in de publieke dienstverlening en na de verkiezing ter beschikking werd gesteld aan de informateur. De Memoranda werden na de totstandkoming van het nieuwe kabinet openbaar gemaakt. De huidige publicatie borduurt voort op deze reeks.

 

Voor meer informatie:

Rob Bijl: 06 1503 5222, r.bijl@scp.nl  of neem contact op met persvoorlichting: 06 2161 4433, pers@scp.nl

Home / Nieuws / SCP analyseert maatschappelijke kwesties in aanloop naar de verkiezingen

Menu