logo

Start Expertiselab Jonge Mantelzorgers

20 november 2017

Veel studenten hebben naast hun studie een mantelzorgtaak. Zij geven hulp aan een zieke naaste, waarbij veel wordt gevraagd van hun veerkracht. In het Expertiselab jonge mantelzorgers onder Amsterdamse studenten leggen we - door na te gaan wie zij zijn en welke ondersteuningsbehoefte zij hebben – de basis voor ondersteuning van mantelzorgende studenten. Deze studenten werken zelf mee aan het bedenken van mogelijke interventies.

Op 20 november vindt een startbijeenkomst plaats van dit nieuwe project dat uitgevoerd wordt door de Vrije Universiteit Amsterdam, het SCP, de Hogeschool van Amsterdam, Vilans en de Studentenartsen van de Universiteit van Amsterdam. Het project maakt deel uit van de Startimpuls JOIN (Jongeren in een veerkrachtige samenleving. Naar nieuwe arrangementen voor inclusiviteit en participatie). JOIN ontving van NWO financiering in het kader van de route Op weg naar veerkrachtige samenlevingen, één van de 25 routes binnen de Nationale Wetenschapsagenda.

Over de effecten van het geven van mantelzorg op het welbevinden, studiekeuzes en studieloopbanen van studenten is weinig bekend. Er zijn aanwijzingen dat mantelzorgende studenten meer emotionele problemen ondervinden en vaker studievertraging oplopen dan ‘doorsnee’ studenten.  Het is goed denkbaar dat deze jongeren ontlast moeten worden om hun opleiding met succes en binnen de nominale studieduur af te kunnen ronden. Om ongelijkheid in schoolloopbanen te voorkomen en een inclusieve en zinvolle samenleving vorm te geven, kunnen  ondersteunende interventies de veerkracht van mantelzorgende studenten wellicht vergroten. We sluiten daarbij aan bij het verantwoordelijkheidsgevoel en empathie die deze jongeren vaak in hoge mate bezitten.

Meer informatie over het project

Contactpersoon: Alice de Boer

Home / Nieuws / Start Expertiselab Jonge Mantelzorgers

Menu