logo

Succesvolle integratie asielmigranten deels kwestie van tijd

07 maart 2017

Verschenen: WODC-publicatie 'Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek’, met bijdragen van Jaco Dagevos van het SCP.

De positie van kinderen van asielmigranten is relatief gunstig: De onderwijspositie van deze kinderen is ondanks het korte verblijf (van hun ouders) in Nederland al beter dan die van andere niet-westerse minderheden. Kinderen van asielmigranten die bij aankomst in Nederland jonger waren dan zes of die hier geboren zijn lijken qua opleiding op een vergelijkbaar niveau uit te komen als autochtone Nederlanders, zij het dat zij er langer over doen om dit niveau te behalen. Ook hebben de meeste jongeren sociale contacten met autochtone Nederlanders.

De grootste knelpunten zijn de achterblijvende arbeidsmarktparticipatie van volwassen asielmigranten, ook bij langer verblijf in Nederland, en het sociale isolement waar een kwart van de asielmigranten mee kampt. Vooral in combinatie zorgen deze twee factoren voor marginalisering van een relatief omvangrijke groep mensen. Met name oudere asielmigranten zijn kwetsbaar: zij hebben minder vaak een baan, worden sneller ontslagen en zijn vaker sociaal geïsoleerd.

Dit zijn enkele belangrijke uitkomsten van de WODC-publicatie ‘Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek, die op 7 maart 2017 is verschenen. Het rapport bouwt voort op de Policy Brief “Geen tijd verliezen” (WRR/WODC/SCP, 2015). In de tweede helft van de jaren 90 vestigden zich 96.000 asielmigranten uit landen als Afghanistan, Irak, Iran, Somalië en voormalig Joegoslavië in Nederland. In het onderzoek wordt het verloop van de integratie van deze groep beschreven, in hun eerste 15 jaar in Nederland.

Kinderen van asielmigranten doen het op het gebied van onderwijs redelijk goed. Vergeleken met andere groepen leerlingen nemen zij een middenpositie in: zij doen het beter dan andere niet-westerse leerlingen (veelal kinderen van arbeids- of gezinsmigranten), maar minder goed dan autochtone leerlingen. Dit geldt voor zowel de prestaties in het basisonderwijs (gemeten aan de hand van citoscores) en het voortgezet onderwijs (gemeten aan de verdeling over onderwijsniveaus) als in het aandeel leerlingen in het speciaal onderwijs.

De arbeidsmarktparticipatie van asielmigranten is direct na vestiging in Nederland veel lager dan die van gezins- of arbeidsmigranten die zich in dezelfde periode in Nederland vestigden. Deze achterstand wordt met de jaren kleiner, maar verdwijnt niet. Met name de arbeidsmarktparticipatie van vrouwelijke asielmigranten blijft achter, zowel bij mannen als bij vrouwen uit andere etnische groepen. Twee jaar na migratie heeft 10% van de vrouwen een baan van meer dan 8 uur per week, 15 jaar na migratie is dit gestegen naar 45%. Factoren die bijdragen aan succesvolle arbeidsmarktparticipatie zijn o.a. het hebben van een Nederlands diploma en de Nederlandse nationaliteit.

Van de asielmigranten die zich tussen 1995 en 1999 in Nederland vestigden, heeft een derde 10 tot 15 jaar later sociale contacten met zowel de eigen herkomstgroep als met autochtone Nederlanders. Daartegenover staat dat een kwart sociaal geïsoleerd is: zij hebben noch contact met leden van hun eigen herkomstgroep, noch met de autochtone bevolking. Asielmigranten die de Nederlandse taal beheersen en in Nederland een opleiding volgen of hebben gevolgd hebben vaker contact met autochtonen. Ook een goede gezondheid is hiervoor bevorderlijk.

Zoals gerapporteerd in de Policy Brief “Geen tijd verliezen” waren asielmigranten die zich in de tweede helft van de jaren negentig in Nederland vestigden relatief vaak jong, alleenstaand, man en werkloos; kenmerken die de kans om te worden geregistreerd als verdachte van een misdrijf vergroten. Rekening houdend met deze kenmerken, blijkt dat asielmigranten minder vaak verdacht worden van misdrijven dan autochtone Nederlanders en dan andere niet-westerse migranten met vergelijkbare kenmerken.

Meer informatie

Het volledige rapport ‘Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek’ kunt u downloaden op www.wodc.nl (Maliepaard, M., Witkamp, B., & Jennissen, R. (red.) (2017) Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek. Den Haag: WODC).

Een kwestie van tijd?

Home / Nieuws / Succesvolle integratie asielmigranten deels kwestie van tijd

Menu