logo

Pensioenvoorkeuren (LAD)

De huidige opmaak van het Nederlandse pensioenstelsel staat ter discussie. Gesproken wordt over de invoer van een meer persoonlijk en individueel pensioen, met daarin meer mogelijkheden voor keuzevrijheid en/of maatwerk. In het meerjarige onderzoeksprogramma naar de legitimacy and adequacy of Dutch pension reforms (LAD) onderzoekt het SCP de financiële en niet financiële voorkeuren van burgers ten aanzien van hun pensioen, en de mate waarin een toekomstig stelsel verwacht kan worden aan deze voorkeuren te voldoen. De dataverzameling is mede mogelijk gemaakt door financiële steun van het Network for Studies on Pension, Aging and Retirement (Netspar).

Meting 2018 (LADf1)

In fase 1 van het LAD project wordt de  vraag beantwoord: ‘wat zijn de voorkeuren van Nederlanders ten aanzien van het pensioenstelsel (1e, 2e en 3e pijler)?’. Respondenten krijgen in een online omgeving vignetten en enquêtevragen voorgelegd. De vignetten behelzen een systematische keuze tussen alternatieve hypothetische pensioenstelsels die visueel zijn weergegeven op twee “kaarten” en welke zich van elkaar onderscheiden door o.a. de volgende punten:  wel/geen keuze voor alternatieve uitkeringsconstructies, wel/geen keuze voor een risicoprofiel, wel/geen persoonlijk potje, wel/geen mogelijkheid voor een premievakantie en een variabele ‘verwachte’ hoogte en zekerheid van de uitkering.

Doelpopulatie in Nederland woonachtige personen van 18 tot 75 jaar
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
personen personen
Steekproefkader Basisregistratie Personen (BRP)
Steekproefmethode gestratificeerde steekproef. 5 strata: 1. Zelfstandige (zonder of met personeel), laag inkomen, 2. Zelfstandige (zonder of met personeel), niet laag inkomen, 3. Overig, studenten, 4. Overig, niet student en laag inkomen, 5. Overig, niet student en niet laag inkomen.
Verzamelmethode online vragenlijst en vignetten
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau
Veldwerk I&O Research
Weging Naar geslacht, leeftijd, groep (zelfstandige, student, overig), inkomen, vermogen, burgerlijke staat, herkomst
Veldwerkperiode 1 maart 2018 - 14 mei 2018
Steekproefomvang 15.471 personen
Respons 3603 personen (23%)

LAD documentatie

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Pensioenvoorkeuren (LAD)

Menu