logo

Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek (AVO)

Het AVO is een vierjaarlijks onderzoek om gegevens te verkrijgen over het gebruik van een groot aantal maatschappelijke en culturele voorzieningen door de Nederlandse bevolking. Het onderzoek richt zich zowel op meting van het gebruik van voorzieningen als op meting van een breed scala van kenmerken die een huishouden en de individuele personen binnen een huishouden karakteriseren.

De AVO-bestanden en de bijbehorende documentatie zijn te verkrijgen via DANS onder de tussen haakjes vermelde studienummers. Het AVO2007 is uitgevoerd in samenwerking met het CBS en via DANS beschikbaar onder CBS-condities.
Na 2007 is het AVO gestopt.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 6 jaar en ouder, zelfstandig wonend

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

personen en huishoudens

Steekproefkader

PTT- cq. TPG-afgiftepuntenbestand; in 2007: adressensteekproef op basis van de Gemeentelijke basisadminstratie (GBA)

Verzamelmethode

mondelinge + schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie

vierjaarlijks, van 1979 tot en met 2007

Weging

personen: naar leeftijd/geslacht/burgerlijke staat/urbanisatiegraad (vanaf 1995 'stedelijkheid'); huishoudens: naar weegfactor hoofd huishouden

Berichtgevers

voor sommige kinderen één van de ouders; indien mogelijk aanvulling onvolledige vragenlijsten door proxi-interviews

Verslagperiode

het gebruik van voorzieningen wordt gepeild voor een voorgaande periode, variërend van enkele maanden tot enkele jaren

AVO2007 (P1845) 

 

Bij het AVO2007 is een split-half design toegepast waarbij de sport- en cultuurvragen in twee versies zijn aangeboden. In de a-variant (SCP/CBS(AVO'07a) is de vraagstelling conform vroegere AVO's en in de b-variant (SCP/CBS(AVO'07b) zijn de vragen geformuleerd zoals in de Richtlijn voor Sportdeelname Onderzoek (RSO)
In 2009 zijn op basis van het AVO2007 vervolgonderzoeken over cultuur gehouden.

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerkperiode

september 2007 - december 2007

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef: naar coropgebied en interviewerregio gestratificeerde steekproef van gemeenten met trekkingskans evenredig aan gemeenteomvang, random steekproef van adressen in geselecteerde gemeenten

Steekproefomvang

uitgezette steekproef exclusief kaderfouten en administratieve non-respons: 9892 huishoudens

Respons

6790 huishoudens (63%); 13.410 personen

AVO2003 (P1660) 

Veldwerk

GfK Panel Services Benelux 

Veldwerkperiode 

september 2003 - maart 2004 

Steekproefmethode

enkelvoudige aselecte adressensteekproef 

Steekproefomvang 

10.680 huishoudens (inclusief niet bereikt) 

Respons

6404 huishoudens; 13.776 personen (60%)

AVO'99 (P1513)

Veldwerk 

GfK Nederland 

Veldwerkperiode

september 1999 - februari 2000 

Steekproefmethode

enkelvoudige aselecte adressensteekproef 

Steekproefomvang 

9216 huishoudens 

Respons 

6125 huishoudens; 13.490 personen (66%) 

AVO'95 (P1304)

Veldwerk 

GFK Interact 

Veldwerkperiode 

september 1995 - januari 1996 

Steekproefmethode 

enkelvoudige aselecte adressensteekproef 

Steekproefomvang 

9305 huishoudens 

Respons 

6421 huishoudens; 14.489 personen (69%) 

AVO'91 (P1131)

Veldwerk

NSS / Marktonderzoek 

Veldwerkperiode 

september 1991 - december 1991 

Steekproefmethode 

tweetrapssteekproef: gemeenten/adressen; stratificatie naar gemeentegrootte 

Steekproefomvang 

12.797 huishoudens 

Respons

5458 huishoudens; 13.105 personen (43%) 

AVO'87 (P0966)

Veldwerk 

NSS / Marktonderzoek 

Veldwerkperiode

oktober 1987 - december 1987 

Steekproefmethode 

enkelvoudige aselecte adressensteekproef, met extra adressen in vier grote steden + Haarlem 

Steekproefomvang 

10.302 huishoudens 

Respons 

6496 huishoudens; 16.151 personen (63%) 

AVO'83 (P0722)

Veldwerk 

NSS / Marktonderzoek 

Veldwerkperiode 

september 1983 - november 1983 

Steekproefmethode 

enkelvoudige aselecte adressensteekproef 

Steekproefomvang 

9908 huishoudens 

Respons 

5774 huishoudens; 14.869 personen (58%) 

AVO'79 (P0389)

Veldwerk 

NSS / Marktonderzoek 

Veldwerkperiode 

september 1979 - november 1979 

Steekproefmethode 

enkelvoudige aselecte adressensteekproef 

Steekproefomvang 

9915 huishoudens 

Respons 

6431 huishoudens; 17.232 personen (65%) 

 

Vervolgonderzoeken op het AVO

Cultuur (2009: drie deelonderzoeken: ict-gebruik voor cultuur, amateuristische kunstbeoefening, receptieve cultuurparticipatie)

Gehandicapten (2000, 2004)

Nationaal Sportonderzoek (2005)

Non-respons (2000)

Voorzieningengebruik calculerende burger (1993)

Zorgverlof (2000)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Aanvullend voorzieningengebruikonderzoek (AVO)

Menu