logo

Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen (ASOUK)

Het kabinet streefde in de periode 2007-2010 naar een halvering van het aantal kinderen dat om financiële redenen maatschappelijk niet kan meedoen. In het project 'Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen' is nagegaan of deze beleidsdoelstelling gehaald is.
Hiertoe is in 2008 een nulmeting gehouden die in 2010 is herhaald. Tevens is in 2009 een enquête afgenomen onder dertigers om inzicht te krijgen in de langetermijneffecten van opgroeien in armoede.
In 2011 zijn als aanvulling op de reguliere nameting nog twee kleinere metingen gehouden.

Korte onderzoeksbeschrijving
Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

adres

Entiteiten

personen

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Intomart GfK

Frequentie

nulmeting (2008), vervolgmeting (2010) en twee aanvullende metingen onder kinderen (2011), en een eenmalige meting onder dertigers (2009)

ASOUK 2008 - nulmeting / ASOUK 2010 - nameting

Doelpopulatie

kinderen van 5 tot en met 17 jaar

Steekproefkader

gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Steekproefmethode

enkelvoudige aselecte steekproef, gestratificeerd naar arm/niet arm; de adressen van de geselecteerde kinderen zijn aangeleverd door het CBS

Berichtgever

per kind is één van de ouders/verzorgers ondervraagd

Veldwerkperiode

nulmeting: 15 september tot en met 21 december 2008
nameting: 6 september tot en met 4 december 2008

Steekproefomvang

nulmeting: 4077 adressen
nameting: 3822 adressen

Respons

nulmeting: 2202 geslaagde gesprekken (54%)
nameting: 2238 geslaagde gesprekken (59%)

ASOUK 2009 aanvullend retrospectief onderzoek

Doelpopulatie

dertigers die als kind al dan niet in een arm huishouden woonden volgens het niet-veel-maar-toereikend-cirterium

Steekproefkader

deelnemers aan het inkomenspanelonderzoek van 1985

Steekproefmethode

selectie op aanwezigheid kinderen van 8-12 in IPO 1985 die meedoen in het IPO 2008 

Verslagperiode

drie periodes: leeftijd respondent ca. 8-12 jaar, 13-18 jaar en 18 jaar t/m huidige situatie

Veldwerkperiode

augustus tot en met december 2009

Steekproefomvang

2259 adressen geselecteerd uit het IPO; 2068 personen benaderd

Respons

996 personen (48%)

ASOUK 2011a aanvulling op de reguliere nameting met adressen die niet in Vogelaar-wijken of ISV2-gebieden liggen

Veldwerkperiode

25 december 2010 tot en met 31 januari 2011

Steekproefomvang

649 adressen

Respons

359 geslaagde gesprekken (55%)

ASOUK 2011b retrospectief onderzoek onder kinderen tussen 7 en 17 jaar uit de reguliere nameting die in 2008 en 2010 in een Vogelaar-wijk of ISV2-gebied woonden

Veldwerkperiode

22 februari 2011 tot en met 10 april 2011

Steekproefomvang

385 adressen

Respons

300 geslaagde gesprekken (78%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Armoede en sociale uitsluiting bij kinderen (ASOUK)

Menu