logo

Behoefteonderzoek onder werknemers naar deeltijdwerk (BwnD)

Op verzoek van de Taskforce DeeltijdPlus heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om vrouwen met een kleine deeltijdbaan te stimuleren om meer  te gaan werken. Hiervoor is onder meer een enquête gehouden onder vrouwen met een kleine deeltijdbaan in vijf sectoren

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

vrouwen van 20 tot en met 50 jaar, die deel uitmaken van een particulier huishouden en die voor minder dan 25 uur werkzaam zijn in een van de volgende sectoren: zorg , detailhandel, onderwijs, overheid en schoonmaak

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

Polisadministratie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS); peildatum september 2008

Steekproefmethode

gestratificeerde enkelvoudig aselecte steekproef, gestratificeerd naar bedrijfssector in combinatie met het aantal arbeidsuren per week

Verzamelmethode

mixed mode: via internet (CAWI), telefonsich (CATI) en schriftelijk (PAPI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

eenmalig

Weging

naar leeftijd, burgerlijke staat, provincie, stedelijkheidsgraad, herkomst en besteedbaar inkomen

BwnD 2009

Veldwerkperiode

februari en maart 2009

Steekproefomvang

8261 personen (exclusief kaderfouten)

Respons

netto 3853 personen (47%)

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Behoefteonderzoek onder werknemers naar deeltijdwerk (BwnD)

Menu