logo

Beroepsopvattingen van leraren in het voortgezet onderwijs (BLV)

Om zicht te krijgen op hoe leraren in het voortgezet onderwijs tegen hun vak aankijken is een enquête gehouden naar hun beroepsopvattingen. Dit bood tevens de mogelijkheid inzicht te krijgen in de grote variëteit in opleidingsachtergronden en werkwijzen van leraren in het voortgezet onderwijs. Er zijn onder andere vragen gesteld over beroepsopvattingen, plezierige en minder aantrekkelijke kanten van het beroep, functiewaardering en beloning, samenwerking met collega's, oordelen over het management en de kwaliteit van het onderwijs, en de bereidheid om in het beroep te investeren.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

leraren in het voortgezet onderwijs

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

uit vier administraties samengesteld lerarenbestand met een dekkingsgraad van ca. 86% (peildatum 31 december 2006)

Steekproefmethode

aselecte steekproef uit de vier deelbestanden, proportioneel met de relatieve omvang tov het samengestelde bestand, met stratificatie naar regio en leeftijdscategorie

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst; ook via internet in te vullen; 4479 personen kregen de lijst thuisgestuurd, 631 via de school)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

ResearchNed bv Nijmegen

Frequentie

eenmalig

Weging

poststratificatie naar leeftijd en regio

BLV2007

 
Veldwerkperiode

18 april 2007 - 18 juni 2007

Steekproefomvang

5110 leraren

Respons 

2715 leraren (53%); 2158 schriftelijk en 571 via internet 
relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Beroepsopvattingen van leraren in het voortgezet onderwijs (BLV)

Menu