logo

Bestedingsonderzoek onder allochtone huishoudens (BAH)

Het Bestedingsonderzoek onder allochtone huishoudens in de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) poogt een eerste aanzet te geven tot het verwerven van inzicht in bestedingspatronen van allochtonen in Nederland, teneinde beleid voor deze groepen te kunnen ontwikkelen en bij te stellen.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

allochtone huishoudens in vier grote steden

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

huishoudens

Steekproefkader

bevolkingsregisters Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht

Steekproefmethode

enkelvoudige aselecte steekproefenkelvoudige aselecte steekproef

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst zo mogelijk in eigen taal

Opdrachtgever

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD)

Veldwerk

Het Amsterdamse Bureau voor Onderzoek en Statistiek (O+S)

Veldwerkperiode

1995 en 1996

Frequentie

eenmalig

Weging

naar woonplaats en etniciteit

Berichtgevers

hoofd huishouden of partner

Respons

2508 huishoudens

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Bestedingsonderzoek onder allochtone huishoudens (BAH)

Menu