logo

Databank maatschappelijke organisaties (DMO)

De Databank maatschappelijke organisaties is opgezet om nader inzicht te krijgen in de aantrekkingskracht van grote organisaties die actief zijn op het maatschappelijk middenveld tussen burgers en staat in Nederland, in de rol die deze organisaties spelen bij het motiveren van mensen om maatschappelijk actief te zijn en bij de ontwikkeling van solidariteit met anderen, en in de veranderingen die in deze opzichten optreden. De databank wordt geactualiseerd op grond van documentonderzoek en af en toe een schriftelijke enquête onder de opgenomen organisaties waarin specifieke onderwerpen aan de orde komen. Naast zaken als het ledental zijn onder meer de algemene kenmerken van de organisatie opgenomen, kenmerken van de achterban, en doelstellingen en maatschappelijke rol van de organisatie.
Het bestand met de gegevens van 2003 is via
DANS te verkrijgen onder studienummer P1652.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

organisaties op het maatschappelijk middenveld met minimaal 50.000 leden of donateurs

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

organisatie

Entiteiten

organisaties

Steekproefkader

eigen adressenbestand op basis van onder meer Pyttersen's Nederlandse Almanak

Steekproefmethode

alle organisaties zijn aangeschreven

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst (in 2003, 2007), online vragenlijst (in 2013)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Frequentie

enquêtes in 2003, 2007, 2013

Berichtgever

vertegenwoordiger van de organisatie (functionarissen van afdeling PR, Marketing, Fondsenwerving of Communicatie, directieleden)

DMO 2003

Veldwerkperiode

januari - mei 2003

Veldwerk

Sociaal en Economisch Onderzoek Rotterdam (SEOR) van de Erasmus Universiteit Rotterdam

Steekproefomvang

104 organisaties

Respons

75 organisaties (72%)

DMO 2007

Veldwerkperiode

oktober 2007 - februari 2008

Veldwerk

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Steekproefomvang

148 organisaties

Respons

88 organisaties (59%)

DMO 2013

 

 Veldwerkperiode

mei 2013 - juli 2013

 Veldwerk

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Steekproefomvang 

137 organisaties

Respons

91 organisaties (66%)relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Databank maatschappelijke organisaties (DMO)

Menu