logo

Diversiteit en defensie (DeD)

Diversiteit en defensie is een vervolgonderzoek op eerdere onderzoeken naar de acceptatie van   homoseksueel en lesbisch personeel in de krijgsmacht (HED). Dit vervolgonderzoek brengt  in kaart  hoe het staat met de diversiteitsbeleving en houding ten opzichte van mensen van verschillende seksuele oriëntaties, sekse en etnische/religieuze’ groepen onder het defensiepersoneel binnen de operationele en niet-operationele setting.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie militair en burgerpersoneel van Defensie dat in Nederland werkzaam is, zowel operationele als niet-operationele eenheden
Soort onderzoek enquête
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen
Steekproefkader personeelsbestand van Defensie
Steekproefmethode gestratificeerde streekproef; stratificatie naar type personeel (militair of burger), geslacht (m/v) en of men operationeel was of niet
Verzamelmethode schriftelijke vragenlijst
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Veldwerk TNS NIPO

DeD 2015

Veldwerkperiode 23 oktober tot en met 1 december 2015
Steekproefomvang 8300 personeelsleden
Respons 2616 personen van wie achtergrondgegevens bekend zijn (32%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Diversiteit en defensie (DeD)

Menu