logo

Enquête beroepsbevolking (EBB)

Het doel van de Enquête beroepsbevolking (EBB) van het Centraal Bureau voor de Statistiek is het verstrekken van informatie over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt. Naast persoons- en huishoudenskenmerken worden onder meer gegevens verzameld over de arbeidsmarktpositie, het arbeidsmarktverleden en het opleidingsniveau van de Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder.
CBS-informatie over de EBB is te vinden op de CBS-site.
De Enquete Beroepsbevolking 1987-2005 (EBB'87-'05) is voor onderzoeksinstellingen te verkrijgen via DANS (P1683).

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 15 jaar en ouder, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking)

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

adres

Entiteiten

personen en huishoudens

Steekproefkader

geografisch basisregister (GBR) / Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Steekproefmethode

gestratificeerde tweetrapssteekproef: gemeenten, adressen; stratificatie naar gemeente; per adres worden maximaal 8 personen van 15 jr. of ouder ondervraagd

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI); sinds 1999 is het een roterend panelonderzoek met vijf peilingen met tussenpozen van drie maanden: 1e peiling via CAPI, vervolgpeilingen telefonisch (CATI)
Vanaf het derde kwartaal 2010 is de 1e peiling CATI/CAPI en vanaf het vierde kwartaal van 2012 ook CAWI (webinterviewing)

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

continu, sinds 1987

Weging

naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheid; in 2005: vijf stratificaties met leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, regio en herkomstgroepering

Berichtgevers

proxi-interview door ander lid van het huishouden mogelijk

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Enquête beroepsbevolking (EBB)

Menu