logo

Enquête beroepsbevolking - ouderen (EBB-ouderen)

In de Enquête beroepsbevolking (EBB) worden gegevens verzameld ten behoeve van de beschrijving van personen naar hun positie op de arbeidsmarkt. Vanaf juli 1995 zijn in de EBB in het kader van onderzoek naar de leefsituatie van ouderen op verzoek van het SCP extra vragen opgenomen voor personen van 65 jaar en ouder die niet werkzaam zijn of minder dan 12 uur per week werkzaam zijn in één of meer betaalde werkkringen. Deze vragen hebben betrekking op de woonsituatie, veiligheid en slachtofferschap, gezondheid en validiteit, maatschappelijke participatie, voorzieningengebruik en eigen bijdragen en de inkomenspositie. In 1997 is een korte versie van de EBB ouderen-vragenlijst afgenomen.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

NL-bevolking van 65 jaar en ouder, zelfstandig wonend

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

personen en huishoudens

Steekproefkader

EBB respondenten van 65 jaar of ouder die niet of minder dan 12 uur per week werkzaam zijn

Steekproefmethode

EBB: tweetrapssteekproef: gemeenten, adressen; stratificatie naar gemeente

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst (CAPI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Uitvoerder veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

twee maal: 1996 (uitgebreide versie) en 1997 (korte versie)

Weging

EBB: naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheid

Berichtgevers

voor een aantal respondenten zijn de vragen proxi beantwoord.

EBO'96

Veldwerkperiode

juli 1995 - maart 1996

Steekproefomvang

ca.16.000 personen

Respons

9230 personen (ca. 60%); 7213 huishoudens

EBO'97

Veldwerkperiode

september 1996 - augustus 1997

Steekproefomvang

ca. 15.000 personen

Respons

14.265 personen (ca. 95%); 10.703 huishoudensHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Enquête beroepsbevolking - ouderen (EBB-ouderen)

Menu