logo

Enquête rechtsbescherming en veiligheid (ERV)

Het doel van de Enquête rechtsbescherming en veiligheid van het CBS is het verkrijgen van een beeld van ervaringen en gevoelens inzake criminaliteit. Tot de onderwerpen waarover in de ERV vragen worden gesteld behoren slachtofferschap, onveiligheidsgevoelens, preventiemaatregelen, hulpverlening en aangiftegedrag, en problemen op het terrein van het recht en het beroep dat daarbij wordt gedaan op juridische instanties. Met ingang van 1997 is de ERV opgenomen in de module Recht van POLS, het Permanent Onderzoek naar de Leefsituatie van het CBS. Op de website van het CBS staat meer informatie over de ERV .

De ERV-bestanden zijn voor onderzoeksinstellingen te verkrijgen via DANS (studienummer P1699).

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

NL-bevolking van 15 jaar en ouder in particuliere huishoudens

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

adres

Entiteiten

personen en huishoudens

Steekproefkader

PTT-afgiftepuntenbestand

Steekproefomvang

circa 6000 adressen

Steekproefmethode

gestratificeerde meertrapssteekproef: gemeente, adres; stratificatie naar gemeente; per huishouden worden maximaal twee personen van 15 jaar of ouder ondervraagd, waarbij tenminste één persoon uit de >kern= (echtpaar, vaste partners, éénouder, alleenstaande) en - indien van toepassing - een persoon uit de >periferie= (meestal kinderen).

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

doorlopend, vanaf het verslagjaar 1992 (ERV'93)

Weging

naar leeftijd, geslacht, stedelijkheid en samenstelling huishouden

Berichtgevers

de huishoudenvragen worden aan slechts één persoon uit het huishouden gesteld

Respons ERV'92

3949 personen

Respons ERV'93

4934 personen

Respons ERV'94

5503 personen

Respons ERV'95

5936 personen

Respons ERV'96

5773 personen

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Enquête rechtsbescherming en veiligheid (ERV)

Menu