logo

HBO-Monitor

Onder auspiciën van de HBO-raad voert het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) jaarlijks de HBO-Monitor uit. De HBO-Monitor is een instrument waarmee hogescholen ieder jaar de arbeidsmarktpositie van hun afgestudeerden kunnen vaststellen en waarmee zij kunnen zien in hoeverre hun opleidingen aansluiten op de eisen in de beroepspraktijk. Gaandeweg heeft de HBO-Monitor zich ontwikkeld tot een gezaghebbend instrument dat model heeft gestaan voor de ontwikkeling van vergelijkbare instrumenten in andere onderwijssectoren (bijvoorbeeld de WO-Monitor). De HBO-Monitor bestaat uit een enquête via internet. Deze wordt ieder najaar gehouden onder afgestudeerden van het daaraan voorafgaande studiejaar. Dit betekent dat de enquête ongeveer anderhalf jaar na het afstuderen plaatsvindt. Alle opleidingssectoren van het HBO zijn in de monitor vertegenwoordigd.
De HBO-Monitor is sinds 1996 in vergaande mate geïntegreerd met de enquête Registratie van Uitstroom en Bestemming van Schoolverlaters (RUBS) en de WO-Monitor in het Schoolverlatersinformatiesysteem (SIS), waardoor een vergelijkbaar systeem ontstaan is met gegevens over schoolverlaters uit vrijwel het gehele secundair en tertiair onderwijs.
De bestanden en bijbehorende documentatie zijn te verkrijgen via
DANS onder de tussen haakjes vermelde studienummers.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

afgestudeerden aan een HBO-instelling

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

administratie van HBO-instellingen

Steekproefmethode

iedereen wordt circa anderhalf jaar na het afstuderen aangeschreven

Verzamelmethode

enquête via internet

Weging

naar vol-/deeltijdopleiding, opleiding, regio, geslacht

Respons

circa 40%

Opdrachtgever

HBO-raad

Veldwerk

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Frequentie

jaarlijks, vanaf 1991

HBO-Monitor 1991 (P1528): 9.157 personen
HBO-Monitor 1992 (P1529): 10.141 personen
HBO-Monitor 1993 (P1530): 13.785 personen
HBO-Monitor 1994 (P1531): 12.805 personen
HBO-Monitor 1995 (P1532): 14.569 personen
HBO-Monitor 1996 (P1533): 15.480 personen
HBO-Monitor 1997 (P1534): 17.173 personen
HBO-Monitor 1998 (P1535): 18.395 personen
HBO-Monitor 1999 (P1536): 17.307 personen
HBO-Monitor 2000 (P1561): 15.614 personen
HBO-Monitor 2001 (P1588): 20.039 personen
HBO-Monitor 2002 (P1620): 16.788 personen
HBO-Monitor 2003 (P1647): 14.703 personen
HBO-Monitor 2004 (P1709): 19.484 personen
HBO-Monitor 2005 (P1710): 19.020 personen

Menu