logo

Integrale veiligheidsmonitor (IVM)

De Integrale veiligheidsmonitor is met ingang van 2008 de Veiligheidsmonitor Rijk (VMR) opgevolgd. Doel van deze monitor is het samenstellen van actuele en vergelijkbare gegevens ten behoeve van landelijke, regionale en lokale (semi-) overheden over de ontwikkeling van de sociale veiligheid in Nederland, waaronder de leefbaarheid van de woonbuurt, slachtofferschap, onveiligheidsgevoelens en preventiegedrag in verband met criminaliteit, en het oordeel van de bevolking over de politie op het gebied van veiligheid. Meer informatie over de IVM bij het CBS.
In 2012 is de IVM vervangen door de Veiligheidsmonitor (VM), met een ander design en een andere vragenlijst.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

personen van 15 jaar of ouder in particuliere huishoudens in Nederland

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen, huishoudens; delicten

Steekproefkader

personensteekproefkader van het CBS op basis van de Gemeentelijke Basisadministratie

Steekproefmethode

gestratificeerde tweetrapssteekproef (deelgemeente, persoon); stratificatie naar politieregio en interviewregio

Verzamelmethode

sequentiële mixed mode: via internet (Computer Assisted Web Interviewing; CAWI), schriftelijke vragenlijst (Paper Assisted Personal Interviewing; PAPI), telefonisch (Computer Assisted Telephone Interviewing; CATI) of face-to-face (Computer Assisted Personal Interviewing; CAPI)

Opdrachtgever

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), ministerie van Justitie en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerkperiode

half september -eind december

Frequentie

jaarlijks, van 2008 tot en met 2011

Weging

op basis van leeftijd, geslacht, land van herkomst, huishoudgrootte, provincie, grote steden, politieregio, stedelijkheidsgraad, oversampling per politieregio, responsmode

Steekproef

Beoogde steekproefomvang op landelijk niveau: in 2008 ten minste 670 respondenten netto per politieregio (ofwel landelijk minimaal 16. 750 respondenten in 25 politieregio's). Hiervoor werden in totaal ruim 28.000 steekproefpersonen uitgezet.
Daarnaast werden op lokaal niveau (politieregio's, gemeenten, wijken) in totaal ruim 155 000 mensen benaderd. In totaal deden ruim 62 000 respondenten mee aan het onderzoek, waarvan bijna 17 000 op landelijk (en politieregionaal) niveau en bijna 46 000 lokaal. Dit komt overeen met een totale respons van 40% (landelijk/regionaal: 60%, lokaal 36%).

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Integrale veiligheidsmonitor (IVM)

Menu