logo

Jongerenonderzoek seks onder je 25e (JOS)

Het onderzoek Seks Onder je 25e van de Rutgers Nisso groep bevat gegevens over de seksuele gezondheid van jongeren van 12 tot 25 jaar in Nederland anno 2004. Er zijn onder andere vragen gesteld over het seksuele gedrag, anticonceptiegebruik, relaties, seksuele grensoverschrijding, kennis en attituden ten aanzien van seksualiteit (waaronder homoseksualiteit).

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

jongeren van 12 tot 25 jaar die in Nederland woonachtig zijn

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

school; persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

De scholen zijn geselecteerd uit een bestand waarin alle Nederlandse scholen zijn opgenomen (CFI). Voor de buitenschoolse steekproef is de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) gebruikt.

Steekproefmethode
  • scholensteekproef: tweetraps steekproef met stratificatie naar provincie (school, klas); per provincie is aselect een aantal scholen geselecteerd, zodat spreiding overeenkomt met verspreiding jongeren over het land. De klassen zijn willekeurig over de geselecteerde scholen verdeeld, rekening houdend met de verdelingen naar onderwijstypen.
  • buitenschoolse steekproef: via de GBA zijn in de gemeenten met de geselecteerde scholen alle jongeren vanaf 17 jaar aangeschreven.
  •  extra werving jongeren van niet-Nederlandse afkomst op veertien scholen waar volgens CFI-gegevens meer dan zestig procent allochtoon is. Extra bijgeworven in Amsterdam en Rotterdam onder Surinaamse, Antilliaanse, Turkse en Marokkaanse jongeren.
  • extra werving homo- en biseksuele jongeren: 1000 lezers van het blad Expreszo (blad dat zich richt op homo- en biseksuele meisjes en jongens) zijn aangeschreven, later aangevuld met oproep
  • op de internetsite van Expreszo
Verzamelmethode

digitale vragenlijst

Opdrachtgever

Zorgonderzoek Nederland Medische Wetenschappen (ZonMW)

Veldwerk

Rutgers Nisso Groep

Frequentie

in principe vijfjaarlijks

Weging

naar stedelijkheid

JOS2004

Veldwerkperiode

september - december 2004

Steekproefomvang

schoolse steekproef: 31 scholen
buitenschoolse steekproef: 12.460 aangeschreven personen

Respons

schoolse steekproef: 1713 personen
buitenschoolse steekproef: 2968 personen (24%)
totale netto respons: 4821 personen

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Jongerenonderzoek seks onder je 25e (JOS)

Menu