logo

Krimp in de Kinderopvang (KiK)

Het aantal kinderen dat naar de formele kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouder) gaat neemt sinds 2012 af, na jarenlange groei. Om meer zicht te krijgen op de redenen daarvan, en de gevolgen voor de arbeidsparticipatie en de ervaren zwaarte van de combinatie zorg/werk, zijn ouders ondervraagd over gewenst en feitelijk gebruik van formele opvang, veranderingen in het gebruik, redenen waarom minder gebruik wordt gemaakt dan voorheen of gewenst, en over (veranderingen in) arbeidsparticipatie en ervaren zwaarte van de combinatie arbeid en zorg. Het onderzoek richt zich zowel op de instroom in, als op de uitstroom uit formele opvang. Ook is een onderscheid gemaakt tussen dagopvang van 0-3 jarigen en buitenschoolse opvang van kinderen op de basisschool. In totaal zijn 4 onderzoeksgroepen benaderd:
· Instroom dagopvang 
· Instroom buitenschoolse opvang 
· Uitstroom dagopvang 
· Uitstroom buitenschoolse opvang

Korte onderzoeksbeschrijving
Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon (kind)

Entiteiten

personen

Steekproefkader

gemeentelijke basisadministratie (GBA); steekproeftrekking door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Verzamelmethode

vragenlijst, naar keuze schriftelijk of via internet in te vullen

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in samenwerking met Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

I&O Research

Veldwerkperiode

27 september tot en met 22 oktober 2013

Frequentie

eenmalig in 2013

Berichtgever

een van de ouders (bij voorkeur de moeder)

KiK 2013 - instroom dagopvang

Doelpopulatie

kinderen die in 2012 geboren zijn en die het oudste kind in het huishouden zijn

Steekproefmethode

aselecte personensteekproef

Steekproefomvang

2500 uitnodigingen

Respons

1168 ingevulde vragenlijsten (47%)

Weging

CBS-weegfactor naar geslacht en leeftijd kind, aantal thuiswonende kinderen, etnische herkomst van het kind, opvanguren in 2013, provincie en stedelijkheidsgraad, woonplaats en inkomensgegeven van de ouders in 2013

KiK 2013 - instroom buitenschoolse opvang

Doelpopulatie

kinderen die in 2012 vier jaar worden en die het oudste kind in het huishouden zijn

Steekproefmethode

aselecte personensteekproef

Steekproefomvang

2500 uitnodigingen

Respons

1010 ingevulde vragenlijsten (40%)

Weging

CBS-weegfactor naar geslacht en leeftijd kind, aantal thuiswonende kinderen, gebruik van formele opvang door andere kinderen in het huishouden, etnische herkomst van het kind, opvanguren in 2013, provincie en stedelijkheidsgraad, woonplaats en inkomensgegeven van de ouders in 2013

KiK 2013 - uitstroom uit dagopvang

Doelpopulatie

kinderen die op één januari 2012 drie jaar of jonger waren en voor wie de belastingdienst een kinderopvangtoeslag betaalde voor het gebruik van formele opvang

Steekproefmethode

aselecte personensteekproef, stratificatie naar wel/niet opvanguren ingekrompen of geheel stopgezet

Steekproefomvang

2780 uitnodigingen

Respons

1261 ingevulde vragenlijsten (45%)

Weging

CBS-weegfactor naar geslacht en leeftijd kind, aantal thuiswonende kinderen, gebruik van formele opvang door andere kinderen in het huishouden, etnische herkomst van het kind, opvanguren in 2010 t/m 2013 en veranderingen daarin sinds 2011, provincie en stedelijkheidsgraad, woonplaats en inkomensgegeven van de ouders in 2011 en 2013

KiK 2013 - uitstroom uit buitenschoolse opvang

Doelpopulatie

kinderen die op één januari 2012 vier jaar of ouder en negen jaar of jonger waren en voor wie de belastingdienst een kinderopvangtoeslag betaalde voor het gebruik van formele opvang

Steekproefmethode

aselecte personensteekproef, stratificatie naar wel/niet opvanguren ingekrompen of geheel stopgezet 

Steekproefomvang

2780 uitnodigingen

Respons

1162 ingevulde vragenlijsten (42%)

Weging

CBS-weegfactor naar geslacht en leeftijd kind, aantal thuiswonende kinderen, gebruik van formele opvang door andere kinderen in het huishouden, etnische herkomst van het kind, opvanguren in 2010 t/m 2013 en veranderingen daarin sinds 2011, provincie en stedelijkheidsgraad, woonplaats en inkomensgegeven van de ouders in 2011 en 2013

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Krimp in de Kinderopvang (KiK)

Menu