logo

Leefsituatie allochtone stedelingen (LAS)

Voor het onderzoek naar de leefsituatie van allochtone stedelingen zijn vier groepen allochtonen benaderd (Marokkanen, Turken, Antillianen en Surinamers) plus een referentiegroep van autochtonen. Er zijn onder meer vragen gesteld over vrije tijd, taakverdeling binnen het huishouden, voorzieningengebruik, mobiliteit, veiligheidsbeleving en slachtofferschap. Het hoofdonderzoek is gevolgd door een beknopt tijdsbestedingsonderzoek.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Marokkanen, Turken, Surinamers, Antillianen en autochtonen van 15 - 65 jaar in de 50 grootste gemeenten

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

gemeentelijke basisadministratie ; steekproeftrekking door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Steekproefmethode

random steekproef per etnische groep, gestratificeerd naar gemeentegrootte

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

eenmalig

Weging

naar leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, generatie, herkomstgroepering, kinderen 0-12 jaar, gemeenteomvang (G4 versus overige gemeenten)

Veldwerk

Veldkamp Marktonderzoek bv

Veldwerkperiode

november 2004 - mei 2005

Steekproefomvang

2022 Marokkanen; 1864 Turken; 1746 Antillianen; 2009 Surinamers; 1295 autochtonen

Respons

919 Marokkanen (45%); 947 Turken (51%); 825 Antillianen (47%); 763 Surinamers (38%); 642 autochtonen (50%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Leefsituatie allochtone stedelingen (LAS)

Menu