logo

Leefsituatie van werklozen en arbeidsongeschikten (LWW)

In 1982 heeft het SCP een onderzoek georganiseerd naar de leefsituatie van werklozen en arbeidsongeschikten. Om een systematische vergelijking mogelijk te maken werd ook een controlegroep van voltijdswerkenden ondervraagd en is een aantal vragen overgenomen uit het onderzoek 'Bestrijding excessieve werkloosheid'. In 1995 is de uitvoering van het LWW-onderzoek gekoppeld aan de Enquête Beroepsbevolking (EBB) van het CBS.
De bestanden zijn te verkrijgen via
DANS met de tussen haakjes vermelde studienummers.

Korte onderzoeksbeschrijving

LWW 2007

Doelpopulatie 

in Nederland woonachtige, tot particuliere huishoudens behorende werkenden, werklozen en arbeidsongeschikten van 18 tot en met 64 jaar, en leden van een huishouden met huishoudinkomen onder de lage inkomensgrens van 26 tot en met 64 jaar 

Soort onderzoek 

enquête 

Steekproefeenheid

persoon 

Entiteiten

personen 

Steekproefkader

gemeentelijke basisadministratie (GBA), aangevuld met verschillende CBS-registraties 

Steekproefmethode 

tweetrapssteekproef: gemeenten, personen 

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI) 

Opdrachtgever 

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) 

Veldwerk 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

Berichtgevers 

 proxi-interview is niet toegestaan

Veldwerkperiode 

mei - juli 2007 

Steekproefomvang 

uitgezette steekproef 4042 personen: 910 werkenden,1394 werklozen, 1086 arbeidsongeschikten en 652 armen 

Respons

2167 personen (55%): 536 werkenden (60%), 713 werklozen (52%), 583 arbeidsongeschikten (55%), 335 armen (53%) 

LWW'82 (P0874)

Doelpopulatie

personen van 18 tot en met 64 jaar die drie maanden of langer werkloos waren en ingeschreven bij een GAB en personen die voor 80% of meer arbeidsongeschikt waren verklaard

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

personen

Steekproefkader

NSS-omnibus

Steekproefmethode

opsporingsenquête: selectie op arbeidsmarktcategorie oudste vier personen in het huishouden

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

N.V. v/h Nederlandse Stichting voor de Statistiek (NSS)

Berichtgevers

in 504 gevallen is de partner ondervraagd

Veldwerkperiode

10 februari - 11 juni 1982

Steekproefomvang

werklozen/arbeidsongeschikten: 1207 huishoudens; werkenden: 458 huishoudens

Respons

werklozen/arbeidsongeschikten: 888 personen (74%); werkenden: 310 personen (68%)

LWW'95

Doelpopulatie

personen van 15 tot en met 64 jaar in vier categorieën: werkloos (ingeschreven bij een GAB, minder dan 12 uur per week werkend en meer dan 12 uur willen werken), arbeidsongeschikt (15% of meer arbeidsongeschikt verklaard), werkend (meer dan 12 uur per week) en overig.

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

personen

Steekproefkader

respondenten van de Enquête Beroepsbevolking

Steekproefmethode

opsporingsenquête: stratificatie naar arbeidsmarktcategorie

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerkperiode

1 februari - 5 mei 1995

Steekproefomvang

2.794 personen

Respons

2.251 personen (80,6%)

 

BEW'73 Bestrijding excessieve werkloosheid (P0325)

Enquêtebestand voor het onderzoek 'Werklozen: Moeilijkheden bij (her-)intreding' (E. Koopmans et al.) met onder meer vragen over de leefsituatie van werklozen.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

werklozen

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst

Opdrachtgever

ministerie van Sociale Zaken

Veldwerk

Instituut voor sociaal-wetenschappelijk onderzoek (IVA)

Steekproefkader

personen die in mei 1974 bij het arbeidsbureau stonden ingeschreven

Veldwerkperiode

juni 1974 en november 1974

Respons

1.417 personen

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Leefsituatie van werklozen en arbeidsongeschikten (LWW)

Menu