logo

Lokaal jeugdbeleid (LJB)

Op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het Sociaal en Cultureel Planbureau sinds 1998 onderzoek uit naar het jeugdbeleid in Nederlandse gemeenten, als onderdeel van het onderzoek Lokaal Sociaal Beleid (LSB). De rapportage heeft enerzijds het doel het lokale jeugdbeleid te volgen (monitorfunctie) en anderzijds te komen tot een evaluatie van het beleid. Bij dit laatste doel gaat het om de relatie tussen het gevoerde beleid en de uitkomsten van het beleid. Belangrijke vragen in dit onderzoek zijn, hoe gemeenten hun jeugdbeleid inhoud en vorm geven, en hoe deze aspecten samenhangen met resultaten die geboekt worden. Om inzicht in deze materie te krijgen zijn verschillende vragenlijsten uitgezet onder verschillende groeperingen.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse gemeenten

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

gemeente

Entiteiten

gemeenten

Steekproefkader

gemeenten uit het ILJ-onderzoek ('Interviews lokaal jeugdbeleid') uit 1998

Steekproefmethode

volledige steekproefkader: alle gemeenten die in ILJ98 zijn benaderd minus 2 door herindeling

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

LJB-ambtenaren 2002

Aan ambtenaren uit de onderzoeksgemeenten zijn vragen gesteld over de inhoud van het lokale jeugdbeleid en de participatie van jongeren. De vragen richtten zich op de beleidsinhoud, het beleidsproces en met name op de sturende rol van de gemeente.

Korte onderzoeksbeschrijving
Berichtgever

gemeenteambtenaren

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Veldwerk

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Veldwerkperiode

april - juli 2002

Steekproefomvang

72 gemeenten

Respons

60 gemeenten (83%)

 

LJB-instellingen 2002

In elke onderzoeksgemeente zijn maximaal tien instellingen benaderd waarvan verondersteld kon worden dat ze bij het jeugdbeleid betrokken waren. Aan de instellingen werden vragen voorgelegd over het beleidsproces (de wijze waarop de instelling bij het lokaal jeugdbeleid betrokken is) en over de beoordeling van verschillende aspecten van het jeugdbeleid.

Korte onderzoeksbeschrijving
Berichtgever

vertegenwoordigers van uitvoerende instellingen

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Veldwerk

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Veldwerkperiode

april - augustus 2002

Steekproefomvang

682 instellingen

Respons

371 instellingen (55%)

LJB-Jongereninspectieteams 2002

In negen onderzoeksgemeenten die betrokken zijn bij het kwalitatieve onderzoek zijn jongereninspectieteams (JIT's) ingezet om de jongeren zelf een oordeel te laten vellen over het lokale jeugdbeleid. De JIT-leden hebben in iedere gemeente circa zestig interviews met andere jongeren gehouden.
Respons: 504 jongeren uit 9 gemeenten.

LJB-kengetallen 2002

Het Instituut voor Sociologisch-Economisch Onderzoek (ISEO) van de Erasmus Universiteit in Rotterdam heeft in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) uit verschillende bronnen kengetallen over het lokaal jeugdbeleid verzameld.
Veldwerkperiode: maart - november 2002

Nota's lokaal jeugdbeleid 1998

Documentanalyse op enkele concrete punten van de voor het jeugdbeleid relevante en beschikbare beleidsdocumenten.

Nota's jeugdbeleid 2002

Documentanalyse op enkele concrete punten van de voor het jeugdbeleid relevante en beschikbare beleidsdocumenten. In 2002 is deze analyse alleen uitgevoerd voor de 36 gemeenten die sinds 1998 nieuwe, voor het jeugdbeleid relevante kader- of strategische nota's hebben uitgebracht. Voor de andere gemeenten zijn de resultaten van 1998 gebruikt.

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Lokaal jeugdbeleid (LJB)

Menu