logo

Niet-gebruik inkomensafhankelijke regelingen (NGI)

Het onderzoek Niet-gebruik inkomensafhankelijke regelingen is gehouden om een beeld te krijgen van de mate waarin inkomensafhankelijke regelingen niet worden gebruikt. Het betreft de volgende regelingen: aanvullende bijstand, individuele huursubsidie, individuele bijzondere bijstand, categorale bijzondere bijstand voor chronisch zieken en gehandicapten, de langdurigheidstoeslag 2003, kwijtschelding lokale heffingen en Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten (WTOS).
Dit onderzoek is verkrijgbaar via DANS (P1765).

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

rechthebbenden van zeven inkomensvoorzieningen

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

adres

Entiteiten

huishoudens

Steekproefkader

Sociaal Statistisch Bestand van het CBS

Steekproefmethode

naar regeling gestratificeerde aselecte steekproef

Verzamelmethode

computer assisted personal interviewing (CAPI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Veldkamp

Frequentie

eenmalig

Weging

naar regio, leeftijd referentiepersoon, 4grote steden, etniciteit, regeling

Berichtgever

degene in het huishouden die de administratie/financiën afhandelt

Verslagperiode

situatie in 2003-2005

Veldwerkperiode

voorjaar 2005

Steekproefomvang

4063 adressen

Respons

1422 huishoudens (35%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Niet-gebruik inkomensafhankelijke regelingen (NGI)

Menu