logo

Nieuwe Statushouders in Nederland (NSN)

Op verzoek van de ministeries van SZW, V&J, VWS en OCW is in 2017 de survey Nieuwe  Statushouders in Nederland (NSN2017) uitgevoerd onder  Syrische statushouders die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 in Nederland een (voorlopige) verblijfsvergunning hebben gekregen. NSN2017 is onderdeel van een groter onderzoek dat via registerbestanden, periodiek te houden surveys en kwalitatief onderzoek zicht wil krijgen op de (sociaal-economische en sociaal-culturele) integratie en de ontwikkelingen daarin van Syrische statushouders.  Het is de bedoeling om in 2019 het survey te herhalen.

In het onderzoek is naast allerlei achtergrondgegevens gevraagd naar de vlucht, periode in de opvang, inburgering en taal, opleidingen, werkervaring, oriëntatie op Nederland en op het herkomstland, sociale contacten,  waardeoriëntaties, gezondheid, leefstijl en zorggebruik. Ter aanvulling op het hoofdonderzoek is een additioneel onderzoek opgezet naar kinderen; ouders met minderjarige thuiswonende kinderen tussen de 4 en 17 jaar oud is gevraagd een vragenlijst over de leefsituatie van het kind in te vullen.

Het SCP was eindverantwoordelijk voor de totstandkoming van deze survey. Er is samengewerkt met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het Wetenschappelijk Onderzoek –en Documentatie Centrum (WODC) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  (RIVM) en onderzoeksbureau Labyrinth. Het CBS heeft de steekproef getrokken, de adressen ververst en de weging uitgevoerd. Het WODC en RIVM hebben een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de vragenlijst. Het veldwerk is uitgevoerd door Labyrinth.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie Syrische statushouders van 15 jaar en ouder die in 2015 en 2016 (tot 1 juli 2016) een verblijfsstatus hebben gekregen en de gezinsleden die zich bij hen hebben gevoegd
Soort onderzoek Enquête
Steekproefeenheid Persoon
Entiteiten Personen
Steekproefkader Personen met de Syrische nationaliteit uit de BRP
Steekproefmethode Aselecte clustersteekproef
Verzamelmethode Sequential mixed mode: CAWI en CAPI
Opdrachtgever Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Veldwerk Labyrinth
Frequentie (Gedeeltelijk) herhaald
Weging Naar leeftijd, geslacht, landsdeel, stedelijkheid, plaats in huishouden, deelpopulatie, jaar van afdoening, duur aanvraagprocedure

Meting 2017

Veldwerkperiode 23 juli 2017 tot en met 29 oktober 2017
Steekproefomvang 3982 personen
Respons 3209 personen (81%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Nieuwe Statushouders in Nederland (NSN)

Menu