logo

Onderzoek jeugd en opgroeien (OJO)

Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een raming- en verdeelmodel voor de jeugdzorg in Nederland. Het ramingmodel dient voor de planning van de overheidsuitgaven voor de jeugdzorg in de toekomst. Het verdeelmodel betreft een verdeelsleutel om de financiële middelen over de jeugdzorgregio's te verdelen. De verdeelsleutel is gebaseerd op de verdeling van het aantal jeugdigen met risicokenmerken over bepaalde regio's (provincie, GGD regio's of gemeenten).

Het CBS zal op termijn de voornaamste gegevens beschikbaar stellen via Statline. De microdata van het bestand zullen voor onderzoeksdoeleinden beschikbaar worden gesteld via DANS en het Centrum voor Beleidsstatistiek.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

personen van 0 t/m 17 jaar in particuliere huishoudens van wie minstens een ouder in Nederland woont, niet tot de institutionele bevolking behoort en ingeschreven is in de GBA. Een van de ouders die aan deze voorwaarden voldoen, wordt benaderd voor het interview.

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

CBS-personensteekproefkader uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef:
gemeenten gestratificeerd naar coropgebied×interviewregio, trekkingskans evenredig aan de omvang;
personen , zelfwegende aselecte steekproef
vier maandelijkse deelsteekproeven

Verzamelmethode

mixed mode: in eerste instantie internetvragenlijst (cawi), in tweede instantie telefonisch interview (cati) of face to face (capi)

Berichtgever

een van de ouders

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

eenmalig


Weging

Leeftijd(18) × Geslacht(2) × Woonsituatie(6) + Geslacht(2) × ProvincieG31(43) + Leeftijd(18) × ProvincieG31(43) + Etniciteit Kind(3) + Etniciteit Ouders(6) + Huishoudinkomen(3) + Bijstand(2) + Arbeidsongeschiktheid ouders(3) + CWI(2) + Actuele opleiding(19) + Politiecontact ouders(4) × ProvincieG31(43) + Politiecontact kind(4) × ProvincieG31(43)
De correctiegewichten liggen tussen 0,47 en 2,69.

OJO 2011

Veldwerkperiode

november 2010 tot en met februari 2011

Steekproefomvang

34.400 uitgezette vragenlijsten

Respons

24.914 ingevulde vragenlijsten (72%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Onderzoek jeugd en opgroeien (OJO)

Menu