logo

Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN)

Het doel van het OViN is om adequate informatie te verschaffen over de dagelijkse mobiliteit van de Nederlandse bevolking ten behoeve van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en andere beleids- en
onderzoeksinstanties. De informatie wordt onder andere gebruikt bij het ontwikkelen en toetsen van het verkeer- en vervoerbeleid in Nederland. Het basisonderzoek van het OViN is een continu dagelijks onderzoek
naar het verplaatsingsgedrag van Nederlanders. Aan de respondenten wordt gevraagd om voor één bepaalde dag van het jaar bij te houden waar ze die dag naartoe gaan, met welk doel, met welk vervoermiddel en hoe lang het duurt om er te komen. Daarnaast wordt gevraagd naar enkele algemene persoons- en huishoudkenmerken en naar zaken zoals rijbewijs- en vervoermiddelenbezit.
Het OViN is de opvolger van MON, het mobiliteitsonderzoek Nederland.
De bestanden van het OViN zijn te verkrijgen via DANS.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

in Nederland woonachtige personen van 0 jaar en ouder die deel uitmaken van particuliere
huishoudens en ingeschreven zijn bij de GBA, exclusief bewoners van inrichtingen en tehuizen

Soort onderzoek

enquête, aangevuld met registergegevens

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen; verplaatsingen

Steekproefkader

personensteekproefkader op basis van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef: gestratificeerde steekproef van deelgemeenten, stratificatie naar provincie x interviewregio; aselecte personensteekproef

Verzamelmethode

mixed mode: CAWI, CATI, CAPI

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

doorlopend onderzoek vanaf 2010

Weging

personen: naar leeftijd, geslacht, huishoudgrootte, herkomst, stedelijkheid, besteedbaar huishoudensinkomen, sociale groep en voertuigbezit

OViN 2014 (DOI: 10.17026/dans-x95-5p7y)

Veldwerkperiode 2014
Steekproefomvang uitgezette steekproef basisonderzoek: 50.300
Respons 25.790 personen (51%)

OViN 2012 (DOI: 10.17026/dans-2bs-q7u2)

Veldwerkperiode

2012

Steekproefomvang

uitgezette steekproef basisonderzoek: 49.576

Respons

26.982 personen (54%)

OViN 2011 (DOI: 10.17026/dans-xv2-hapb)

Veldwerkperiode

2011

Steekproefomvang

uitgezette steekproef basisonderzoek: 52.717

Respons

52.717 personen (55%)

OViN 2010 (persistent identifier: urn:nbn:nl:ui:13-s7ay-nu)

Veldwerkperiode

2010

Steekproefomvang

uitgezette steekproef basisonderzoek: 52.127

Respons

29.301 personen (56%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN)

Menu