logo

Permanent onderzoek naar de leefsituatie (POLS)

POLS is een groot, continu onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar verschillende onderwerpen betreffende de leefsituatie, zoals gezondheid, arbeidsomstandigheden, rechtsbescherming, veiligheid, tijdsbesteding en wonen. Deze informatie komt beschikbaar over allerlei groepen in de bevolking. POLS bestaat uit verschillende modules. Alle respondenten krijgen een basisvragenlijst voorgelegd. De vragenlijsten voor de verschillende modules worden aan een deel van de respondenten voorgelegd. In POLS zijn verschillende oudere onderzoeken geïntegreerd: het Doorlopend Leefsituatie Onderzoek, de Enquête Rechtsbescherming en Veiligheid, de Gezondheidsenquête en het Woningbehoefteonderzoek. Van 2005 tot en met 2009 zijn alleen nog de basismodule en de module Gezondheid afgenomen.
De uit POLS afgeleide bestanden zijn voor onderzoeksinstellingen te verkrijgen via
DANS.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Steekproefmethode

tweetrapssteekproef: gemeenten, personen; stratificatie naar gemeente; maandelijkse deelsteekproeven

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

continu, vanaf 1997

Berichtgever

bij kinderen jonger dan 12 jaar is het interview afgenomen met een ouder of verzorger; de vragen voor de hoofdkostwinner over de inkomenssituatie van het huishouden kunnen door iemand anders zijn beantwoord


Basisvragenlijst

De basisvragenlijst van POLS bevat vragen naar achtergrondkenmerken en naar algemene leefsituatiekenmerken. In 2004 is ten opzichte van voorgaande jaren het vragenblok onderwijs ingrijpend gewijzigd en het vragenblok beroep en bedrijf ingrijpend gewijzigd.

Korte onderzoeksbeschrijving
Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI) en computerondersteunde telefonische enquête (CATI)

Weging

naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad, COROP gebied, huishoudgrootte

Uitgezette steekproef

1997: 55.675 personen
1998: 151.680 personen
1999: 76.054 personen
2000: 63.470 personen
2001: 40.668 personen
2002: 38.508 personen
2003: 40.688 personen
2004: 36.256 personen
2005: 15.979 personen
2006: 14.477 personen
2007: 13.660 personen
2008: 14.745 personen
2009: 14.399 personen

Respons

1997: 34.439 personen (62%)
1998: 80.789 personen (53%)
1999: 42.605 personen (56%)
2000: 37.482 personen (59%)
2001: 24.231 personen (60%)
2002: 22.259 personen (58%)
2003: 25.163 personen (56%)
2004: 21.706 personen (60%)
2005: 10.378 personen (65%)
2006: 9607 personen (66%)
2007: 8741 personen (64%)
2008: 9499 personen (64%)
2009: 9118 personen (63%)


In 2001 is aan de basisvragenlijst een vragenblok over kinderopvang toegevoegd. De vragen over kinderopvang zijn uitsluitend gesteld aan steekproefpersonen die ouder/verzorger zijn van een of meer kinderen onder de dertien jaar. Als een steekproefpersoon aan dit criterium voldeed is voor ieder kind afzonderlijk gevraagd of er behoefte is aan en gebruik wordt gemaakt van kinderopvang, en zo ja welk type opvang en de duur ervan. Verder is aan de ouders gevraag of ze tevreden zijn over de opvang, wat de kosten zijn en om welke reden ze gebruik maken van kinderopvang.
Van deze module kan geen responspercentage worden bepaald, doordat in de afbakening iets is misgegaan in de vragenlijst.
Responsaantal: 4650 ouders

Gezondheid en arbeid / Gezondheidsenquête

Het doel van de POLS-module Gezondheid en Arbeid is het schetsen van een zo volledig mogelijk overzicht van de ontwikkelingen in de gezondheidstoestand, het gebruik van medische en maatschappelijke voorzieningen, de leefstijl, waaronder arbeidsomstandigheden en het preventief gedrag van de Nederlandse bevolking van 0 jaar en ouder in particuliere huishoudens. Deze module is de opvolger van de gezondheidsenquête GE (1981-1996).
Sinds 2005 heet deze module alleen ' Gezondheid' en valt de steekproef samen met de basissteekproef. I
n 2010 is de Gezondheidsenquête weer een zelfstandig onderzoek geworden (GECON). Zie ook de informatie bij het CBS over de gezondheidsenquêtes GE (1981-1996) en in POLS (1997-2009) en de continue gezondheidsenquête vanaf 2010.

Korte onderzoeksbeschrijving
Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI) en schriftelijke vragenlijst (PAPI)

Weging

naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad, COROP gebied en huishoudgrootte

Steekproefomvang

1997: 18.339 personen
1998: 16.178 personen
1999: 17.661 personen
2000: 18.043 personen
2001: 15.664 personen
2002: 15.930 personen
2003: 16.950 personen
2004: 18.122 personen
2005: 15.979 personen
2006: 14.477 personen
2007: 13.660 personen
2008: 14.745 personen
2009: 14.399 personen

Respons

1997: 10.898 personen (59%)
1998: 9323 personen (58%)
1999: 9877 personen (56%)
2000: 9922 personen (55%)
2001: 9676 personen (62%)
2002: 9745 personen (61%)
2003: 9876 personen (58%)
2004: 11.117 personen (61%)
2005: 10.378 personen (65%)
2006: 9607 personen (66%)
2007: 8741 personen (64%)
2008: 9499 personen (64%)
2009: 9118 personen (63%)


Jongeren

Het doel van de POLS-module Jongeren is het waarnemen van kenmerken op het terrein van de leefsituatie die voornamelijk voor deze leeftijdsgroep relevant zijn. Het gaat om onderwerpen als uit huis gaan, opvoedingsklimaat thuis, problemen met ouders, schoolbeleving, riskante gewoonten, kleine criminaliteit en seksualiteit.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

NL bevolking van 12 tot 30 jaar in particuliere huishoudens

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Weging

1997: naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad, COROP gebied, huishoudgrootte; huishoudsamenstelling, voornaamste bezigheid en opleiding
2001: naar leeftijd en geslacht, huishoudsamenstelling, stedelijkheidsgraad, provincie, voornaamste bezigheid en opleiding

Veldwerkperiode

1997: maart 1997   november 1997
2001 en 2003: maandelijkse deelsteekproeven

Steekproefomvang

1997: 4691 personen
2001: 5959 personen
2003: 6734 personen

Respons

1997: 2750 personen (59%)
2001: 3553 personen (60%)
2003: 3803 personen (56%)

 

Milieu

Het onderdeel Milieu van POLS bevat gegevens over milieu, politieke partijbinding en de opinie over buitenlanders van de respondenten van de module Recht en Milieu. Deze module is afgenomen van 1997 t/m 2004.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

NL bevolking van 12 jaar en ouder in particuliere huishoudens

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI) en schriftelijke vragenlijst (PAPI)

Weging

naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad, COROP gebied, huishoudgrootte

Steekproefomvang

1997: 9825 personen
1998: 8689 personen
1999: 13.263 personen
2000: 9013 personen
2001: 11.407 personen
2002: 7937 personen
2003: 12.660 personen
2004: 9058 personen

Respons

1997: 5554 personen (57%)
1998: 4720 personen (54%)
1999: 6900 personen (52%)
2000: 4643 personen (52%)
2001: 6523 personen (57%)
2002: 4458 personen (56%)
2003: 6925 personen (55%)
2004: 5244 personen (58%)


Participatie

Het onderdeel participatie van POLS bevat gegevens over onveiligheid, preventie en politiehulp en over maatschappelijke participatie van respondenten van de module Recht en Participatie. In 1997 is een selectie van Participatie opgenomen in het bestand Vrijwilligerswerk. Deze module is afgenomen van 1997 t/m 2004.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

NL bevolking van 12 jaar en ouder in particuliere huishoudens

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Weging

naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad, COROP gebied, huishoudgrootte

Steekproefomvang

1997: 6671 personen
1998: 8704 personen
1999: 8827 personen
2000: 8965 personen
2001: 7638 personen
2002: 7912 personen
2003: 8494 personen
2004: 9076 personen

Respons

1997: 3777 personen (57%); 2905 personen in het bestand Vrijwilligerswerk
1998: 4794 personen (55%)
1999: 4767 personen (54%)
2000: 4590 personen (51%)
2001: 4384 personen (57%)
2002: 4430 personen (56%)
2003: 4540 personen (53%)
2004: 5308 personen (58%)


Recht

Het onderdeel Recht van POLS bevat gegevens over slachtofferschap van criminaliteit en beroep op rechtshulp van de respondenten van de modules 'Recht en Participatie' en 'Recht en Milieu'. Deze module is afgenomen van 1997 t/m 2004.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

NL bevolking van 12 jaar en ouder in particuliere huishoudens

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Weging

naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad, COROP gebied, huishoudgrootte; werkzaam, eigen woning

Steekproefomvang

1997: 16.496 personen
1998: 17.393 personen
1999: 22.080 personen
2000: 17.978 personen
2001: 19.045 personen
2002: 15.849 personen
2003: 21.154 personen
2004: 18.134 personen

Respons

1997: 9331 personen (57%)
1998: 9514 personen (55%)
1999: 11.667 personen (53%)
2000: 9233 personen (51%)
2001: 10.907 personen (57%)
2002: 8888 personen (56%)
2003: 11.458 personen (54%)
2004: 10.552 personen (58%)


SCP Leefsituatie-index

De POLS-module SCP Leefsituatie-index is in opdracht van het Sociaal en Cultureel Planbureau uitgevoerd. Doel van deze module is het waarnemen van kenmerken op basis waarvan de SCP leefsituatie-index wordt samengesteld. De SCP leefsituatie-index is de opvolger van de Welzijnsindex die met behulp van de vroegere leefsituatieonderzoeken (LSS en DLO) werd berekend. In 2004 is de SLI-module als drop-off-vragenlijst opgenomen in het onderzoek Culturele Veranderingen in Nederland (CV). Zie ook de beschrijving van SLI.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

NL bevolking van 18 jaar en ouder in particuliere huishoudens

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Weging

naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad, COROP gebied, huishoudgrootte; leeftijd en gezondheid, gelukkig, museumbezoek

Veldwerkperiode

1997: maart   december; maandelijkse deelsteekproeven
1999: maandelijkse deelsteekproeven
2002: maandelijkse deelsteekproeven: januari en juli t/m december

Steekproefomvang

1997: 5817 personen
1999: 7074 personen
2002: 6729 personen

Respons

1997: 3243 personen (56%)
1999: 3675 personen (52%)
2002: 3594 personen (53%)


Tijdsbestedingsonderzoek ('mini-TBO')

In dit onderzoek wordt de dagelijkse tijdsbesteding gemeten. Het mini-TBO maakt deel uit van de POLS module Recht en Milieu (REM). Daarnaast is in de POLS-module Ongevallen in Nederland Expositie (OiNE), in 1997, of Recht en Participatie (REP), in 1999 en 2001, aan respondenten die op vrijdag zijn ondervraagd, gevraagd het dagboekje in te vullen.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder in particuliere huishoudens

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI) en dagboekje

Weging

naar leeftijd en geslacht, burgerlijke staat, provincie-plus, stedelijkheidsgraad en tijdsbesteding

Veldwerkperiode

maandelijkse deelsteekproeven

Steekproefomvang

1997: 5858 benaderde personen
1999: 7358 benaderde personen
2001: 6996 benaderde personen
2003: 7429 benaderde personen

Respons

1997: 4960 personen (85%)
1999: 5641 personen (77%)
2001: 5717 personen (82%)
2003: 6338 personen (85%)Woningbehoefteonderzoek (WBO2000)

Van 1997 tot 1999 is het WBO een zelfstandige module van POLS geweest. Het doel van het Woningbehoefteonderzoek is het verzamelen van statistische informatie over de huidige, vorige en gewenste huisvestingssituatie (woning en woonomgeving) van huishoudens en personen inclusief de woonuitgaven. Zie voor andere woningbehoefteonderzoeken de beschrijving van het WBO.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

in Nederland woonachtige bevolking in particuliere huishoudens van 18 jaar en ouder

Verzamelmethode

computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI); computerondersteunde telefonische ondervraging (CATI)

Weging

weegfactoren voor personen, huishoudens/woningen en potentiële huishoudens
januari 2000 - februari 2001

Veldwerkperiode

januari 2000 - februari 2001

Steekproefomvang

bruto: 27.449 personen ; netto: 25.253 personen

Respons

13.973 personen (55%); na een nabelactie onder 2602 personen (CATI) nog eens 1172 personen (45%)

Verslagperiode

de gerealiseerde verhuizingen in de vier jaren voorafgaand aan de datum van ondervraging, de gewenste verhuizingen binnen een termijn van twee jaar

Berichtgever

proxi alleen bij inkomensvragen voor de hoofdkostwinner en bij ernstige taalproblemen 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Permanent onderzoek naar de leefsituatie (POLS)

Menu