logo

Pilotonderzoek ICT-gebruik (ICTP)

In het kader van het NWO stimuleringsprogramma Maatschappij en de Elektronische Snelweg (MES) is een pilotonderzoek naar ICT gebruik gehouden. De bedoeling is om op grond van dit vooronderzoek een structurele, continue dataverzameling op te zetten waarmee inzicht kan worden gekregen in de gevolgen van ICT gebruik. Het onderzoek is uitgevoerd als onderdeel van het Permanent Onderzoek naar de Leefsituatie (POLS) van het CBS.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder, zelfstandig wonend

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

6997 respondenten van de POLS2001 module Recht (REP/REM)

Steekproefmethode

random steekproef

Verzamelmethode

computerondersteunde telefonische vragenlijst (CATI)

Opdrachtgever

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en NWO MES (Stimuleringsprogramma Maatschappij en de Elektronische Snelweg)

Uitvoerder

extern onderzoeksbureau i.s.m. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

veldwerk

eenmalig

Frequentie

naar geslacht x leeftijd, burgerlijke staat, stedelijkheidsgraad, provincie,

Weging

werkzaamheid, pc bezit en enquêtemaand

Veldwerkperiode

november 2001

Steekproefomvang

4676 personen

Respons

3132 personen (67%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Pilotonderzoek ICT-gebruik (ICTP)

Menu