logo

Publieksonderzoek privatisering en verzelfstandiging (POP)

Om na te gaan hoe hoe burgers aankijken tegen de privatisering en verzelfstandiging van overheidsdiensten en hoe hun percepties, voorkeuren en waardering op dit gebied samenhangen met hun algemene houding jegens overheid en politie is een enquête gehouden onder de Nederlandse bevolking, aangevuld met groepsgesprekken. Voor de analyses is het bestand met de resultaten van de enquête aangevuld met gegevens uit het LISS-panel: Wave 5 Politics and Values, de vijfde golf van een onderzoek naar politiek en waarden onder leden van het LISS-panel van 16 jaar en ouder.
POP is een onderzoek van de SCP-onderzoeksgroep Participatie en bestuur.
De data worden beschikbaar gesteld via Lissdata.


Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

personen

Steekproefkader

LISS-panel

Steekproefmethode

van een random selectie huishoudens uit het LISS-panel is één persoon per huishouden ondervraagd; in maart is een selectie gemaakt van alleenstaanden uit het panel, omdat zij in de eerste selectie ontbraken

Verzamelmethode

online vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

CentERdata

Frequentie

eenmalig

POP 2012

Veldwerkperiode

februari 2012 en 15-21 maart 2012 (alleenstaanden)

Steekproefomvang

de vragenlijst is in februari  voorgelegd aan een steekproef van 1752 panelleden en in maart aan 997 alleenstaande panelleden

Respons

van de februari-steekproef zijn 1364 vragenlijsten volledig ingevuld; van de alleenstaanden hebben 594 personen de vragenlijst ingevuld, van wie er random 527 aan de oorspronkelijke steekproef zijn toegevoegd

relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Publieksonderzoek privatisering en verzelfstandiging (POP)

Menu