logo

Registratie van uitstroom en bestemming schoolverlaters (RUBS)

Het RUBS-project heeft tot doel de bestemming van schoolverlaters in kaart te brengen: de overgang van school naar werk dan wel het vervolgtraject in het onderwijs. Dit onderzoek van het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) richt zich op schoolverlaters van het algemeen voortgezet onderwijs (HAVO, VWO), het voorbereidend beroepsonderwijs (VBO) en schoolverlaters van de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). De schoolverlaters worden ongeveer anderhalf jaar na het verlaten van de opleiding ondervraagd. Voor schoolverlaters van HAVO en VWO ligt het accent op de doorstroom naar vervolgonderwijs, waarbij vooral de aansluiting met het hoger onderwijs aan bod komt. Bij MAVO en VBO wordt vooral het bereiken van een startkwalificatie belicht alsmede de doorstroom naar de arbeidsmarkt.
De enquête Registratie van Uitstroom en Bestemming van Schoolverlaters (RUBS) is sinds 1996 in vergaande mate geïntegreerd met de HBO-Monitor en de WO-Monitor in het Schoolverlatersinformatiesysteem (SIS), waardoor een vergelijkbaar systeem ontstaan is met gegevens over schoolverlaters uit vrijwel het gehele secundair en tertiair onderwijs.
De bestanden en bijbehorende documentatie zijn te verkrijgen via
DANS onder de tussen haakjes vermelde studienummers.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

schoolverlaters

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

administratie van onderwijsinstellingen voortgezet onderwijs en MBO

Steekproefmethode

vrijwillige deelname instellingen; waar nodig qua opleidingsrichting of regio een aanvullende steekproef

Verzamelmethode

schriftelijke of internetvragenlijst

Opdrachtgever

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

Veldwerk

DESAN Research Solutions

Frequentie

anderhalf jaar na het verlaten van de school

Meting

anderhalf jaar na het verlaten van de school

Weging

naar opleiding/regio/geslacht

Respons

dekkingsgraad circa 10%; respons varieert tussen 30% en 50%

RUBS'92 (P1537): 45.062 personen
RUBS'93 (P1538): 26.732 personen
RUBS'94 (P1539): 16.936 personen
RUBS'95 (P1540): 13.905 personen
RUBS'96 (P1541): 12.857 personen
RUBS'97 (P1542): 16.162 personen
RUBS'98 (P1543: 18.502 personen
RUBS'99 (P1544): 19.397 personen
RUBS'00 (P1562): 14.031 personen
RUBS'01 (P1587): 16.066 personen
RUBS'02 (P1621): 13.457 personen
RUBS'03 (P1646): 12.529 personen
RUBS'04 (P1707): 15.941 personen
RUBS'05 (P1708): 13.504 personenHome / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Registratie van uitstroom en bestemming schoolverlaters (RUBS)

Menu