logo

Schoolbesturen 2007 (SBN)

In de nieuwe bestuurlijke verhoudingen in het onderwijs zijn door de overheid meer taken en verantwoordelijkheden aan schoolbesturen toebedeeld. Dit onderzoek onder schoolbesturen beoogt inzicht te geven in de nieuwe rolopvatting en taakvervulling van schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs in Nederland

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

schoolbestuur

Entiteiten

schoolbesturen

Steekproefkader

CFI-registratie van 2005

Steekproefmethode

representatieve steekproef voor het primair onderwijs; voor het voortgezet onderwijs is de hele populatie benaderd

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Uitvoerder veldwerk

Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS)

Frequentie

eenmalig

Weging

primair/voortgezet onderwijs naar sector en schaal

Berichtgever

voorzitter of een ander bestuurslid, of iemand van het bovenschools management

Veldwerkperiode

november 2006 - april 2007

Steekproefomvang

1061 verstuurde vragenlijsten

respons

500 ingevulde vragenlijsten (47%)relevante SCP-publicaties

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Schoolbesturen 2007 (SBN)

Menu