logo

SociaalDomeinIndex (SDI)

De Sociaaldomeinindex is ontwikkeld als hulpmiddel om jaarlijks na te kunnen gaan in hoeverre de situatie van burgers op het sociale domein is verbeterd of verslechterd. Deze op de SCP Leefsituatieindex (SLI) gebaseerde samengestelde index maakt het mogelijk  uitspraken te doen in relatie tot de doelstellingen van de WMO, de Jeugdwet en de Participatiewet, binnen de context van de leefsituatie van burgers. Ook kan worden nagegaan welke bevolkingsgroepen er meer en welke er minder op vooruit gaan.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

vijf op basis van hun voorzieningengebruik ingedeelde groepen van in Nederland woonachtige personen die deel uitmaken van particuliere huishoudens, die ingeschreven zijn in de Basisregistratie Personen (BRP)

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

door het CBS gemaakt maatwerkbestand op basis van de BRP, aangevuld met gegevens uit de CBS-stapelingsmonitor

Steekproefmethode

gestratificeerde steekproef; stratificatie in vijf groepen op grond van voorzieningengebruik

Verzamelmethode

mixed mode: CAWI (internet), CATI (telefonisch) of CAPI (face-to-face)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

jaarlijks vanaf 2015

Verslagperiode voorzieningengebruik in voorafgaande twee jaren
Weging

CBS-model o.b.v. geslacht, leeftijd, herkomst, generatie, landsdeel, type-huishouden, positie-in-huishouden, omvang-huishouden, inkomen en stedelijkheid

Berichtgever

in uitzonderingsgevallen is proxyrespons toegelaten

SDI 2017

Veldwerkperiode mei tot en met september 2017
Steekproefomvang netto uitzet 18.169 vragenlijsten
Respons 5319 volledig ingevulde vragenlijsten (29%)

SDI 2016

Veldwerkperiode mei tot en met september 2016
Steekproefomvang netto uitzet 10.690 vragenlijsten
Respons 5308 volledig ingevulde vragenlijsten (50%)

SDI 2015

Veldwerkperiode augustus tot en met november 2015
Steekproefomvang netto uitzet 10.162 vragenlijsten
Respons 5603 volledig ingevulde vragenlijsten  (55%)

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / SociaalDomeinIndex (SDI)

Menu