logo

Sociale samenhang - Wmo participatieonderzoek (SocSam-Wmo)

In het kader van de evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een onderzoek gehouden onder de Nederlandse bevolking naar onder meer de mate van maatschappelijke participatie, het bereik en het gebruik van Wmo-ondersteuning en het gebruik van informele zorg. Dit onderzoek is in samenwerking met het CBS opgezet als een vervolgonderzoek bij de module Sociale Samenhang van het CBS.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

inwoners van Nederland van 15 jaar of ouder exclusief institutionele bevolking

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

respondenten van het onderzoek Sociale samenhang van het CBS; de steekproef van Sociale samenhang is getrokken op basis van de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA)

Steekproefmethode

voor Sociale samenhang: gestratificeerde tweetrapssteekproef van personen (gemeente, persoon), stratificatie naar COROP-gebied; alle respondenten is gevraagd om mee te doen aan het participatie-onderzoek

Verzamelmethode

mixed mode: CAWI (webvragenlijst) gevolgd door CATI (telefonisch interview) of CAPI (face to face interview)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

eenmalig

Weging

weegfactor op basis van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, stedelijkheid, provincie, huishoudgrootte, landsdeel, herkomst, inkomen en enquêtemaand

SocSam-Wmo 2012/2013

Veldwerkperiode

april 2012 tot en met maart 2013

Steekproefomvang

13.554 personen

Respons

Sociale samenhang: 7949 personen (62%); Wmo-participatie: 5543 personen (43%)

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Sociale samenhang - Wmo participatieonderzoek (SocSam-Wmo)

Menu