logo

Taakverdeling onder partners 1998 (TOP)

Het doel van het TOP onderzoek is het meten welke strategieën paren toepassen om arbeid  en zorgtaken tussen elkaar te verdelen en te bepalen in welke mate de structuur van de arbeidsmarkt ten grondslag ligt aan die keuze. Verder gaat het concreet om de praktische verdeling van de verschillende taken in het huishouden, het al dan niet gebruiken van voorzieningen en de verdeling van verantwoordelijkheden. Daarnaast is gekeken naar de emancipatie attitudes, de houding ten aanzien van kinderopvang en de houding ten aanzien van werken. Voorafgaand aan het onderzoek is in februari 1998 een pilotonderzoek uitgevoerd. Aanvullend is onderzoek gedaan bij een steekproef van alleenstaanden en eenoudergezinnen. De bestanden van TOP98 zijn te verkrijgen via DANS onder studienummer P1483.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

al dan niet gehuwde paren in Nederland van verschillend geslacht, waarbij minstens één partner ouder dan 19 jaar en jonger dan 50 jaar is

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

huishouden

Entiteiten

paren

Steekproefkader

GfK ScriptPanel

Verzamelmethode

simultane schriftelijke ondervraging (self completion vragenlijst) en simultane telefonische follow up (CATI); alleenstaanden en eenoudergezinnen alleen schriftelijke vragenlijst

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Uitvoerder veldwerk

GfK Nederland b.v.

Frequentie

eenmalig

Weging

naar werkzaamheid, beroepssituatie, regio, stedelijkheid, huishoudinkomen, gezinssamenstelling en leeftijd

Veldwerkperiode

eind april tot medio juni 1998

Steekproefmethode

selectie uit GfK ScriptPanel

Steekproefomvang

1450 paren + 300 alleenstaanden/eenoudergezinnen

Respons

1007 paren (69%) schriftelijke vragenlijst; 790 paren ook telefonisch (79% van schriftelijke responsaantal); 231 alleenstaanden/eenpersoonshuishoudens (77%)TOP-documentatie

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Taakverdeling onder partners 1998 (TOP)

Menu