logo

Vermaatschappelijking van de zorg (VZ)

Om inzicht te krijgen in de maatschappelijke participatie van mensen met beperkingen die in regulier bevolkingsonderzoek ondervertegenwoordigd zijn, is in een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzoek gedaan naar de ervaringen van zelfstandig wonende mensen met verstandelijke beperkingen of langdurige psychiatrische problemen. Dit onderzoek heeft in twee fasen plaatsgevonden: de eerste fase in 2004 bestond uit een kwalitatieve inventarisatie van onderwerpen die verwerkt werden in de vragenlijst voor een kwantitatief onderzoek onder cliënten in de tweede fase in 2006.
De centrale vragen in het kwalitatieve onderzoek waren: in hoeverre worden op lokaal niveau de veronderstellingen achter het proces van vermaatschappelijking van de zorg bevestigd, welke knelpunten en successen worden ervaren bij de realisatie van dit proces en wat zijn de verwachtingen voor de toekomst, wat betekenen de uitkomsten van het onderzoek voor de toekomst van het vermaatschappelijkingsproces.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

zelfstandig wonende personen van 18 jaar en ouder uit de gezondheidsregio's Breda en Zeeland, met een verstandelijke beperking of een chronisch psychiatrisch probleem

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

lijsten van een aantal VGZ- en GGZ-instellingen en belangenbehartigingsorganisaties uit de regio's Zeeland en West-Brabant

Steekproefmethode

random selectie in samenwerking met de instellingen

Verzamelmethode

computer ondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Avans Hogeschool

Veldwerk

GfK Panel Services Benelux

Frequentie

eenmalig, in twee fasen

Berichtgever

proxi niet toegestaan

VZ2006

Veldwerkperiode

4 juli 2006 - 13 november 2006

Steekproefomvang

482 personen benaderd na toestemming begeleiders

Respons

392 personen (81%)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Vermaatschappelijking van de zorg (VZ)

Menu