logo

Vrijetijdsomnibus (VTO)

De Vrijetijdsomnibus (VTO) is opgezet na het beëindigen van het Aanvullend Voorzieningengebruik Onderzoek (AVO) om ontwikkelingen in kernindicatoren voor sport- en cultuurbeleid mee vast te stellen. Door een andere steekproeftrekking en aanpassingen in de vragenlijst is het niet mogelijk de trend vanuit het AVO door te trekken. Met de Vrijetijdsomnibus begint dan ook een nieuwe tijdreeks.
Het onderzoek bestaat uit de kernthema’s cultuurparticipatie en sportbeoefening, waarbij de interesse in, bezoek aan en beoefening van sport en cultuur centraal staat.
Daarnaast wordt elke twee jaar een bepaald  thema verder uitgediept.
De te meten variabelen zijn in overleg met vertegenwoordigers van de sport- en cultuursector en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (OC&W en VWS) tot stand gekomen. Zie ook de beschrijving van het lopendeVTO-onderzoek.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

in Nederland woonachtige personen van zes jaar of ouder (op 1 januari 2013), die deel uitmaken van particuliere huishoudens en zijn ingeschreven in de GBA

Soort onderzoek

enquête, aangevuld met registergegevens uit Statline (Gebieden in Nederland 2013), de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) en integrale CBS inkomensbestanden 2011

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

steekproefkader van personen, afgeleid uit de Gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Steekproefmethode

gestratificeerde tweetrapssteekproef, gestratificeerd naar Coropgebied; 1e trap deelgemeenten systematisch steekproefontwerp met kansen evenredig aan het aantal inwoners, 2e trap enkelvoudig aselecte steekproef

Verzamelmethode

CAWI (Computer assisted web interviewing) en CAPI (Computer assisted personal interviewing)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Veldwerk

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Frequentie

tweejaarlijks, vanaf 2012

Weging

op basis van geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, herkomst, stedelijkheidsgraad, provincie, huishoudtype en huishoudinkomen

Berichtgever

voor steekproefpersonen van 6 tot 12 jaar de ouders/verzorgers

Verslagperiode

sport- en cultuurvragen over de afgelopen 12 maanden

VTO 2016

Veldwerkperiode

1 november 2016 tot en met 28 februari 2017

Steekproefomvang

4730 uitgezette vragenlijsten

Respons

3101 ingevulde vragenlijsten (66%)

VTO 2014

Veldwerkperiode

3 november 2014 tot en met 28 februari 2015

Steekproefomvang

5634 uitgezette vragenlijsten

Respons

3040 ingevulde vragenlijsten (54%)

VTO 2012

VTO2012 heeft een split-half design: in de ene helft zijn eerst sportvragen gesteld en in de andere helft eerst cultuurvragen

Veldwerkperiode

november 2012 - februari 2013

Steekproefomvang

5400 uitgezette vragenlijsten

Respons

3138 ingevulde vragenlijsten (58%)

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Vrijetijdsomnibus (VTO)

Menu