logo

WO-Monitor

Onder auspiciën van de vereniging van universiteiten VSNU voerde het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) sinds 1998 jaarlijks de WO-Monitor uit. Sinds 2009 wordt het onderzoek uitgevoerd door het IVA te Tilburg.  Aanleiding voor deze monitor was de behoefte om over landelijke gegevens te beschikken met betrekking tot de arbeidsmarktintrede van afgestudeerden. De afzonderlijke universiteiten zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse dataverzameling en -verwerking, volgens landelijk opgestelde richtlijnen. Het ROA zorgt voor de landelijke coördinatie van het onderzoek, en bij tien van de dertien universiteiten ook voor de uitvoering (in twee gevallen in samenwerking met een 'lokaal' onderzoeksinstituut). Het onderzoek wordt ieder najaar gehouden in de vorm van een schriftelijke enquête onder afgestudeerden van het daaraan voorafgaande studiejaar. Dat betekent dat de enquête ongeveer anderhalf jaar na het afstuderen plaatsvindt. Alle opleidingssectoren, met uitzondering van de sector onderwijs (de universitaire lerarenopleidingen), zijn in de monitor vertegenwoordigd.

De WO-Monitor is sinds 1996 in vergaande mate geïntegreerd met de enquête Registratie van Uitstroom en Bestemming van Schoolverlaters (RUBS) en de HBO-Monitor in het Schoolverlatersinformatiesysteem (SIS), waardoor een vergelijkbaar systeem ontstaan is met gegevens over schoolverlaters uit vrijwel het gehele secundair en tertiair onderwijs.

De bestanden en bijbehorende documentatie zijn te verkrijgen via DANS.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

afgestudeerden van de universiteiten

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

administratie van de universiteiten

Steekproefmethode

iedereen wordt circa anderhalf jaar na het afstuderen aangeschreven

Verzamelmethode

schriftelijke vragenlijst

Weging

naar opleiding, regio, geslacht

Respons

circa 40%

Opdrachtgever

vereniging van universiteiten VSNU

Veldwerk

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA); sinds 2009 IVA Tilburg

Frequentie

jaarlijks, vanaf 1998

 
Menu