logo

Wonen, zorg en welzijn (WZW)

Het onderzoek Wonen, zorg en welzijn (WZW) beoogt een representatief beeld te geven de behoefte aan en het gebruik van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn van 18 plussers met (langdurige) lichamelijke beperkingen. Het gaat om voorzieningen die hen in staat moeten stellen zelfstandig te functioneren in de eigen woon- en leefomgeving en / of deel te nemen aan het gebruikelijk sociaal verkeer. Hierbij is niet alleen naar voorzieningen in de gesubsidieerde sfeer gekeken, maar ook naar die in de informele en particuliere sfeer. Voorzieningen die moeten bijdragen aan de economische zelfstandigheid van mensen met beperkingen (op de terreinen onderwijs, arbeid en inkomen) zijn geen onderdeel van het onderzoek, deze worden in het AVO-gehandicapten bevraagd.

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder met langdurige lichamelijke beperkingen, zelfstandig wonend

Soort onderzoek

enquĂȘte

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen

Steekproefkader

deelnemers aan het Woningbehoefteonderzoek uit 2002 (WBO2002) die hebben aangegeven dat ze motorische beperkingen hebben en aan een vervolgonderzoek willen deelnemen werden benaderd voor een screening. Degenen die nog steeds beperkingen hadden werden geselecteerd voor het hoofdonderzoek

Steekproefmethode

screening: 70% telefonisch (CATI) en 30% face-to-face (CAPI)

Verzamelmethode

computergesteunde mondelinge vragenlijst (CAPI)

Opdrachtgever

Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

Uitvoerder veldwerk

GfK Panelservices Benelux

Frequentie

eenmalig, met werving voor het Nationaal Panel Chronisch zieken en Gehandicapten (NPCG) van het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL)

Weging

het bestand is gewogen naar ernst van de beperkingen, leeftijd, geslacht, huishoudvorm en opleidingsniveau

Berichtgever

proxies waren toegestaan, maar werden zelden gebruikt (1%)

Veldwerkperiode

31 januari 2005 - 22 mei 2005

Steekproefomvang

steekproef screening: 5970 personen, waarvan 4016 personen (67%) aan de screening hebben meegedaan

Respons

3010 personen (75%), van wie 2411 met matige of ernstige beperkingen

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Wonen, zorg en welzijn (WZW)

Menu