logo

Woningbehoefte onderzoek (WBO)

Het WBO was een grootschalige, landelijke enquête over het wonen waarmee periodiek woningmarktontwikkelingen in beeld werden gebracht. Het onderzoek was gericht op het verkrijgen van inzicht in de huishoudenssamenstelling, de huisvestingssituatie, de woonwensen en het verhuisgedrag van de Nederlandse bevolking. Hiertoe is informatie verzameld over de huisvestingssituatie, de woonuitgaven en de gerealiseerde en gewenste verhuizingen. Daarnaast bevat het WBO informatie over de sociaal demografische en sociaal economische kenmerken van huishoudens. Er zijn verschillende vragenlijsten voor hoofdbewoners, inwonenden en leden van huishoudens.
Van 1997 tot 1999 was het WBO een zelfstandige module van POLS, het Permanent Onderzoek naar de Leefsituatie van het CBS. In 2002 is het WBO uitgevoerd door een consortium dat rechtstreeks door het Directoraat Generaal Wonen van het Ministerie van VROM is begeleid, en na 2002 is het WBO opgevolgd door het Woningonderzoek Nederland (WoON) , waarin het geïntegreerd is met de Kwalitatieve Woning Registratie (KWR).
Het WBO2002 is te verkrijgen via
DANS (studienummer P1680).

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie

Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, zelfstandig wonend

Soort onderzoek

enquête

Steekproefeenheid

persoon

Entiteiten

personen, huishoudens; woningen

Steekproefkader

gemeentelijke persoonsregisters; gemeentelijke basisadministratie (GBA)

Steekproefmethode

enkelvoudige aselecte steekproef (tot 1998)
1998: tweetrapssteekproef: gemeente, persoon; stratificatie naar gemeentegrootte; maandelijkse deelsteekproeven met landelijke spreiding + oversampling
2002: vier enkelvoudige deelsteekproeven met landelijke dekking, trekkingskans afhankelijk van al dan niet gehuwd zijn en woonregio; oversampling

Verzamelmethode

mondelinge vragenlijst, vanaf 1998 computerondersteund (CAPI)
in 2002: mixed mode: respondent kon kiezen tussen een computerondersteunde mondelinge vragenlijst (CAPI), een telefonisch interview (CATI) of een vragenlijst via internet (CAWI)

Opdrachtgever

Ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu (VROM)

Veldwerk

Tot 2002: Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met verschillende onderzoeksbureaus
Vanaf 2002: een consortium van de onderzoeksbureaus Gfk, Intomart en R&M

Frequentie

vierjaarlijks vanaf 1964 tot en met 2002

Weging

naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, nationaliteit en woonregio (tot 1998)
1998: naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, woonregio, etniciteit, huishoudgrootte, huisvestingswijze en woningvoorraad
2002: naar geslacht, leeftijd, burgerlijke staat, woongebied, geboorteland, huishoudgrootte en huishoudtype

Berichtgevers

in uitzonderlijke gevallen kan de partner van de steekproefpersoon de vragen beantwoorden

Verslagperiode

de gerealiseerde verhuizingen in de vier jaren voorafgaand aan de datum van ondervraging, de gewenste verhuizingen binnen een termijn van twee jaar

WBO'75

Veldwerkperiode

augustus 1975 en november 1975

Steekproefomvang

4961 adressen

Respons

3829 adressen (77%)

WBO'77/'78

Veldwerkperiode

oktober 1977 en februari 1978

Steekproefomvang

65.685 personen

Respons

54.895 personen (84%)

WBO'81/'82

Veldwerkperiode

oktober 1981 en maart 1982

Steekproefomvang

83.309 personen

Respons

66.255 personen (80%)

WBO'85/'86

Veldwerkperiode

oktober 1985 en maart 1986

Steekproefomvang

70.816 personen


Respons

54.342 personen (77%)

WBO'89/'90

Veldwerkperiode

oktober - december 1989 en februari - april 1990

Steekproefomvang

75.023 personen

Respons

54.341 personen (72%)

WBO'93/'94

Veldwerkperiode

september - december 1993 en november 1993 - april 1994

Steekproefomvang

84.326 personen

Respons

63.049 personen (75%)

WBO'97/'99

Veldwerkperiode

maandelijkse deelsteekproeven van november 1997 tot april 1999

Steekproefomvang

259.014 personen

Respons

117.569 personen (45%)

WBO2002

Veldwerkperiode

april 2002 - februari 2003

Steekproefomvang

reguliere steekproef: 99.828 personen; oversampling: 52.041 personen

Respons

reguliere steekproef: 61.004 personen (61%); oversampling: 30.723 personen (59%), waarvan bijna de helft een reguliere vragenlijst heeft ingevuld en in het bestand is opgenomen

Gegevensbewerking

ABF Research heeft de gegevens verwerkt en bijschattingen verricht bij ten onrechte ontbrekende antwoorden. (Zie: Meeuwissen, B., B. Ferment, J.H. van Huijsduijnen en R-J van Til (2003). WoningBehoefte Onderzoek 2002. Onderzoeksdocumentatie uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van VROM . Delft: ABF Research.)Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Woningbehoefte onderzoek (WBO)

Menu