logo

Woononderzoek Nederland (WoON)

Het Woononderzoek Nederland (WoON) is het grootste landelijk onderzoek in Nederland op het gebied van wonen en woonomgeving. Het doel van dit onderzoek is het verzamelen van statistische informatie over de huidige, vorige en gewenste huisvestingssituatie (woning en woonomgeving) van huishoudens en personen, inclusief de woonuitgaven. Het WoON vervangt het WBO (Woningbehoefte onderzoek) en de Kwalitatieve Woningregistratie (KWR). De basis van WoON, de Woningmarktmodule, is vergelijkbaar met het WBO. Deze basismodule vormt de moedersteekproef voor vervolgmodules over verschillende thema's. Meer informatie over dit onderzoek staat op de bestandensite van I&M: Disco Online

Korte onderzoeksbeschrijving
Doelpopulatie Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder, zelfstandig wonend
Soort onderzoek enquête; een deel van de informatie is afkomstig uit koppeling met registratiebestanden van het CBS (woz-waarde, energieverbruik), het kadaster (diverse onderwerpen), de belastingdienst (inkomen) en met huursubsidiegegevens.
Steekproefeenheid persoon
Entiteiten personen, huishoudens, woningen
Steekproefkader gemeentelijke basisadministratie (GBA)
Steekproefmethode clustersteekproef met 40 clusters
Verzamelmethode mixed mode: telefonisch (CATI), face-to-face (CAPI) of via internet (CAWI)
Opdrachtgever 2006 en 2009: Ministerie van VROM
2012: Ministerie van BZK/WBI ism CBS
Frequentie driejaarlijks, vanaf 2006
Weging er zijn drie weegfactoren: huishoudens en woningen, gewenste huishoudens, en personen

WoON 2015

Veldwerkperiode september 2014 - mei 2015
Respons circa 63.000 personen

WoON 2012

Veldwerk CBS, GfK en ERC; dataprocessing ABF
Veldwerkperiode september 2011 - mei 2012
Respons circa 69.000 personen

WoON 2009

Veldwerk CBS en TNS/NIPO 
Veldwerkperiode  september 2008 - mei 2009 
Steekproefaantal uitgezette steekproef minus kaderfouten: 69.486 personen
Respons 40.752 personen (59% ongewogen; 63% gewogen naar verschil in insluitkans)

WoON 2006

Veldwerk  GfK en Intomart 
Veldwerkperiode september 2005 - maart 2006
Steekproefomvang reguliere bruto steekproef: 70.350 personen; inclusief oversampling 113.837 personen
Respons reguliere steekproef: 41.792 personen (59%)


 

 

Home / Onderzoek / Bronnen / Beknopte onderzoeksbeschrijvingen / Woononderzoek Nederland (WoON)

Menu