logo

Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ)

Sinds 1 januari 2015 is de langdurige zorg en ondersteuning in Nederland anders ingericht. De doelen hiervan zijn het verbeteren van de kwaliteit van zorg en ondersteuning, de vergroting van de financiële houdbaarheid en het versterken van de (samen)redzaamheid van burgers. Op¬ verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) voert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over de periode 2015 tot en met 2017 de landelijke evaluatie uit van de Hervorming Langdurige Zorg (HLZ). De hervorming is wettelijk geregeld in de Wet langdurige zorg (Wlz), de herziene Wmo (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het SCP onderzoekt de ervaringen van (potentiële) gebruikers van deze zorg en degenen die betrokken zijn bij de toegang tot of het bieden van zorg en ondersteuning. In het kader van de HLZ-evaluatie zullen diverse deelrapporten verschijnen. In 2018 volgt een overkoepelend eindrapport.

Hervorming langdurige zorg in beeld

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de invulling van de ‘Hervorming langdurige zorg’ samengevat in een infographic. Het beeld maakt snel duidelijk waar de verschillende vormen van zorg en ondersteuning bij de hervormingen van de langdurige zorg zijn ondergebracht. Bekijk de infographic Hervorming langdurige zorg (pdf)

Twee onderzoeksvragen

Het SCP formuleerde twee centrale vragen:

  1. In hoeverre worden de doelen van de HLZ en de bijbehorende wetten en maatregelen behaald?
  2. In hoeverre houdt het doelbereik verband met de uitvoering van de wetten en maatregelen en met de vrijwillige inzet van burgers? Welke andere factoren spelen een rol? Zijn er (on)gewenste neveneffecten?

Deze centrale vragen werkte het SCP verder uit in vragen naar doelbereik en vragen naar de uitvoeringspraktijk. Het SCP kijkt naar de doelen voor (potentiële) gebruikers en de doelen van het wettelijk systeem.

Aanpak onderzoek

Voor de evaluatie put het SCP zowel uit bestaand onderzoek (zoals NIVEL-panels of de GGD-monitor) als nieuw onderzoek. Het SCP heeft het evaluatieproject uitgewerkt in deelprojecten. Sommige deelprojecten voert het SCP zelf uit, andere zijn uitbesteed aan externe partijen. Gedurende het project verschijnen diverse tussenproducten (zoals deelrapporten en factsheets). Het project wordt afgesloten met een eindrapport, dat het SCP uiterlijk op 1 juli 2018 publiceert.

Externe begeleidingscommissie

De evaluatie Hervorming Langdurige Zorg wordt begeleid door een begeleidingscommissie onder voorzitterschap van mevrouw Prof. dr. L. Gunning-Schepers. De leden van de begeleidingscommissie zijn in alfabetische volgorde: Mw. Prof. dr. C. Baan, de heer Prof. dr. W. Brouwer, Mw. A. van Dam, Mw. Prof. dr. P. Embregts, Mw. I. Harmelink, Mw. I. Smidt en Mw. R. van Staalduine.
Zij zijn hiervoor gevraagd vanwege hun kennis van de praktijk van de langdurige zorg, hun kennis en ervaring met gemeenten  en/of hun relevante wetenschappelijke kennis en ervaring. Waarnemers in de begeleidingscommissie zijn Mw. M. Wildeman (VWS) en de heer B. van der Meijden (VNG).

Deelprojecten

De onderzoeksopzet omvat de volgende deelprojecten:

HLZ-brede deelprojecten:

Evaluatie Wmo 2015 en wijkverpleging:

Evaluatie Wlz:

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met  een van de projectleiders Mariska Kromhout (06 1140 9838) of  Nora Kornalijnslijper (06 1039 0972).

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ)

Menu