logo

Informele zorg: enquêtes onder (potentiële) mantelzorgers en vrijwilligers

Het kabinet verwacht dat mensen met beperkingen een groter beroep doen op hun sociale netwerk en vrijwilligers. De regering wil daarom de positie van mantelzorgers en vrijwilligers versterken, mantelzorg en vrijwilligerswerk verlichten en informele en formele ondersteuning en zorg beter verbinden. Het SCP onderzoekt of het geven van informele hulp aan veranderingen onderhevig is.

Definitie van informele hulp

Informele hulp is ‘alle hulp aan mensen met uiteenlopende gezondheidsproblemen (niet in het kader van een beroep)’. Zowel mantelzorg, ofwel hulp die mensen aan elkaar geven vanwege de onderlinge band die zij hebben, als vrijwilligerswerk in zorg en ondersteuning vallen hieronder. Kenmerken van informele hulp zijn:

  • Het gaat om ondersteuning aan mensen - ook huisgenoten - met beperkingen, chronische psychische of psychosociale problemen.
  • De ondersteuning wordt niet door beroepskrachten gegeven.
  • De ondersteuning is onbetaald.

Voorbeelden van informele hulp zijn emotionele ondersteuning, begeleiding bij het regelen van afspraken of aanvragen van ondersteuning, administratieve hulp, vervoer, hulp bij het huishouden, en persoonlijke verzorging.

Onderzoeksvragen

In dit deelonderzoek staan de ontwikkelingen in de vrijwillige inzet van burgers voor elkaar centraal. De onderzoeksvragen zijn:

  • Zijn burgers bereid om elkaar te ondersteunen en hebben zij daar de capaciteiten voor?
  • In hoeverre ondersteunen burgers elkaar door middel van vrijwillige inzet (mantelzorg, burenhulp, vrijwilligerswerk, ondersteuningsinitiatieven)?
  • Is er sprake van een toename in vrijwillige inzet? (per persoon en/of door meer mensen)
  • Hoe verloopt de samenwerking/afstemming tussen informele helpers, professionals en gemeenten?

Enquête Informele zorg

De enquête start met een deel met achtergrondkenmerken en een beknopt aantal vragen om vast te stellen wie er mantelzorg geven en/of vrijwilliger in de zorg zijn of hulp willen geven. Daarna volgen een deel voor mantelzorgers en een deel voor vrijwilligers. De laatste onderzoeksvraag - hoe verloopt de samenwerking en afstemming tussen informele helpers, professionals en gemeenten? - vraagt ook om een kwalitatieve verdieping. Deze verdieping komt in een van de andere deelonderzoeken aan de orde.

Publicatie

Over het hier beschreven deelonderzoek van de HLZ-evaluatie publiceert het SCP eind 2017.

Contact

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Mirjam de Klerk of Alice de Boer.

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) / Informele zorg: enquêtes onder (potentiële) mantelzorgers en vrijwilligers

Menu