logo

Onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo en de Wlz

Een onderdeel  van de hervormingen van de langdurige zorg is de verplichting binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo2015) en de Wet langdurige zorg (Wlz) om mensen met beperkingen onafhankelijke cliëntondersteuning te bieden. In dit deelonderzoek verkent Movisie, in samenwerking met Vilans, de ervaringen van onafhankelijke cliëntondersteuners.

Onderzoeksvragen

In de eerste lijn van dit onderzoek wordt in kaart gebracht hoe onafhankelijke cliëntondersteuners kijken naar de invulling van hun eigen beroep, met name daar waar zij een rol spelen bij de toegang tot de zorg.
De tweede lijn van dit onderzoek richt zich op de ervaringen van onafhankelijke cliëntondersteuners met het verkrijgen van passende zorg en ondersteuning voor cliënten die zij begeleiden.

Onderzoeksaanpak

De onderzoeksgroep bestaat uit een zo breed mogelijke groep onafhankelijke cliëntondersteuners die mensen ondersteunen die een aanvraag doen voor de Wmo of de WLZ. De samenstelling van de groep cliëntondersteuners diende gevarieerd te zijn, naast MEE en Zorgbelang ook onafhankelijke cliëntondersteuners die lid zijn van een wijkteam of als vrijwilliger/ervaringsdeskundige cliëntondersteuning geven om zo mogelijk verschillende invalshoeken en ervaringen in beeld te krijgen. Voorts is gestreefd naar variatie in de hulpvragen en beperkingen (fysiek, verstandelijk en psychisch) van de cliënten met wie zij ervaring hebben.

De dataverzameling vond plaats door middel van drie focusgroepen met ongeveer 10 onafhankelijke cliëntondersteuners per groep. Twee onder onafhankelijke cliëntondersteuners Wmo en een onder onafhankelijke cliëntondersteuners Wlz.

Publicatie

De publicatie Onafhankelijke cliëntondersteuning. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van onafhankelijk cliëntondersteuners is in pdf-versie verschenen in november 2016 op de website van Movisie en Vilans. Deze publicatie beschrijft de ervaringen van onafhankelijke cliëntondersteuners.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Neem contact op met Anne-Marie van Bergen van Movisie  (06 2387 0207)  of Anna Maria Marangos.

 

Home / Onderzoek / Lopend onderzoek / A-Z alle lopende onderzoeken / Evaluatie Hervorming Langdurige Zorg (HLZ) / Onafhankelijke cliëntondersteuning in de Wmo en de Wlz

Menu